ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2نتایج حاصل از آزمون فرضیات

5-2-1نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول

بین سرمایه در گردش وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست.

با در نظر داشتن ضریب تعیین  بدست آمده بین دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها، دوره گردش موجودی ها ودوره تبدیل وجه نقد که برابر0.161624 وهمچنین سطح معناداری هرکدام  می توان نتیجه گرفت که با 95٪ اطمینان فرض H0 رد، و فرض H1 پذیرفته می گردد. به سخن دیگر بین  دوره وصول مطالبات ودوره تبدیل وجه نقد با عدم تقارن زمانی سود ارتباط معکوس و دوره پرداخت بدهی ها با عدم تقارن زمانی سود ارتباط مستقیم هست. همچنین بین دوره گردش موجودی ها با عدم تقارن زمانی ارتباط معناداری نظاره نشد.

اما فرضیاتی از تحقیقات گذشته، مشابه فرضیات پژوهش حاضر جهت مقایسه نتایج وجود نداشته می باشد.

5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول

بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست.

باتوجه به ضریب تعیین بدست آمده بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود که برابر0.142339می باشد وهمچنین سطح معناداری 0.0000 می توان نتیجه گرفت که با اطمینان 95٪ فرض H0 رد، و فرض H1 پذیرفته می گردد. به اظهار دیگر بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معکوس  ومعناداری هست.

اما فرضیاتی از تحقیقات گذشته، مشابه فرضیات پژوهش حاضر جهت مقایسه نتایج وجود نداشته می باشد.

5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم

بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست.

با در نظر داشتن ضریب تعیین بدست آمده که برابر0.305700وهمچنین سطح معناداری 0.094051می توان نتیجه گرفت که با اطمینان 95٪ فرض H0 تایید وفرض H1 رد می گردد . به سخن دیگر بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معنا داری وجود ندارد.

اما فرضیاتی از تحقیقات گذشته، مشابه فرضیات پژوهش حاضر جهت مقایسه نتایج وجود نداشته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری