ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1 مقدمه

یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع بایستی به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها و موضوع پژوهش دارد. پس هنگامی می توان در مورد روش مطالعه انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش و هدف های آن مشخص باشد، به تعبیری روش پژوهش به محقق کمک می کند،  شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته می باشد دست یابد. در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل معضلات و مسائل می باشد و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات می باشد (حاتمی ، 1386، 80).

در این فصل مراحل انجام پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. روش پژوهش ، ویژگی های پژوهش، فرضیه های پژوهش ، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته می باشد.

3-2 روش پژوهش

دشوارترین گام در فرآیند پژوهش، مشخص کردن مسئله مورد مطالعه می باشد. نخست آنکه درمورد یک چیز، یک مانع یا یک جایگاه مبهم تردید هست، تردیدی که نیازمند تعیین می باشد. در هر پژوهش آغاز بایستی نوع ، ماهیت ، اهداف پژوهش و دامنه آن معین گردد تا بتوان با بهره گیری از قواعد و ابزارمناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست پیدا نمود (سرمد و همکاران،1381، 170).

پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی(با بهره گیری از اطلاعات گذشته) بوده و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. به مقصود گردآوری ادبیات پژوهش از روش کتابخانه‌ای بهره گیری شده می باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر داده‌های ترکیبی می باشد . در این  پژوهش  بر آن هستیم تا نمونه مناسبی از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و آزمون های آماری لازم را برای رد یا قبول فرضیه های پژوهش در مورد آنها به اقدام آوریم.

تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها با بهره‌گیری از روش های معمول اقتصاد سنجی و مدل های رگرسیونی صورت‌ می‌گیرد. بدین مقصود با بهره گیری از نرم افزار EVIEWS 7 ، داده‌های ترکیبی [1] در 100 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار در فاصله زمانی 1390-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

[1]-Panel data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری