عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

  • هدفهای اصلی حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت، از نظر ماهیت، یک فرایند اندازه‌گیری می باشد. محدوده حسابداری مدیریت شامل اطلاعات عملیاتی مانند نقص یا کمبود واحدهای تولیدشده می باشد. هدف از حسابداری مدیریت کمک به یک سازمان به ‌مقصود رسیدن به هدف‌های استراتژیک کلیدی تعیین شده در جهت اهداف سازمان می باشد. با در نظر داشتن الزامات سرمایه فکری در رشد و پیشرفت سازمان، اهداف اصلی حسابداری مدیریت را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

اهداف حسابداری مدیریت به قرار زیر می‌باشند:

  • تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری و برنامه ریزی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیت‌های عملیاتی
  • انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدف‌های سازمانی
  • سنجش و ارزیابی عملکرد واحد‌های تابعه، مدیران و سایر کارکنان سازمان

حسابداری مدیریت یک سیستم اطلاعاتی می باشد که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها اعتبار دهندگان مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند موضوعاتی که بصورت گزارش‌های مالی توسط حسابداران تهیه می گردد حسابداری به مقصود جوابگویی به نیازهای بشر به وجودآمده می باشد به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن هدف‌ها و روش‌های حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته می باشد زیرا که اشخاص شرکت‌ها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان بدست آورد از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه تا حد امکان کوشش دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد یعنی بدنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود این در حالی می باشد که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت‌ها بهره گیری از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری می باشد (شباهنگ 1393).

اهمیت و ضرورت پژوهش مورد نظر از آنجا ناشی می گردد که در تصمیم گیری‌های با اهمیت مدیران واحد‌های انتفاعی عملاً بر اطلاعات حسابداری مدیریت اتکا می‌کنند پس درک ارتباط فرآیند تصمیم‌گیری با اطلاعات حسابداری مدیریت بسیار مهم می باشد. برای رسیدن به هدف‌های سازمانی بهره گیری از دانش فکری کارکنان بسیار حائز می باشد. پس در حلقه حسابداری و مدیریت و دانش فکری کارکنان را در هم می‌آمیزیم و بخش خدماتی اقتصاد کشور را به مرحله رشد و توسعه نزدیک می‌کنیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری