ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-7-1-3فرضیه فرعی سوم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

H0.: بین دوره گردش موجودی ها و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معنادار وجود ندارد.

H1 : بین دوره گردش موجودی ها و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معنادار هست.

نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که احتمال آزمون t برای ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای دوره گردش موجودی ها، اندازه شرکت و رشد شرکت به عدم تقارن زمانی کوچکتر از 5% می باشد لذا؛ ضریب برآوردی متغیر فوق از لحاظ آماری معنی دار می باشد .اما از آنجا که آماره t متغیر اهرم مالی به عدم تقارن زمانی بیشتر از 5% می باشد ؛ لذا ارتباط فوق از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. پس با اطمینان 95% فرضیه اول برای این متغیرها رد می گردد. ضریب تعیین قدرت تبیین دهندگی متغیرهای مستقل را نشان می دهد که قادراند به اندازه 11% تغییرات متغیر وابسته را تبیین دهند.  احتمال آماره F بیانگر این می باشد که کل مدل از لحاظ آماری معنی دار می باشد و با در نظر داشتن فرضیه زیرا متغیردوره گردش موجودی ها به عدم تقارن زمانی در مدل باقی می ماند فرض H0 رد می گردد یعنی بین دوره گردش موجودی ها و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معنادار هست.

معادلعه رگرسیونی به صورت زیر می باشد.

+εo

 آزمون همخطی

یکی از معیارهای ساده جهت شناسایی همخطی بهره گیری از ضرایب همبستگی بین متغیرهای توضیحی می باشد. اگر ضرایب همبستگی بین متغیرهای توضیحی، نسبتاً بزرگ باشد بیانگر همخطی نسبتا شدید می باشد . اما اگر ضرایب همبستگی کوچک باشند بدین معنی می باشد که همخطی وجود ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری