ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3- بخش دوم: آمار استنباطی و آزمون فرضیه‌ها

بعد از توصیف متغیرها و پاسخ‌های به دست آمده از این بخش به مطالعه فرضیه‌ها مطرح شده در این بخش وآزمون آماری مورد بهره گیری در پژوهش پرداخته شده می باشد به عبارت دیگردر این فصل به تحلیل یافته‌های به دست آمده پرداخته می گردد تا از نظر آماری نیز بتوان صحت وسقم فرضیات را مورد مطالعه قرار داد.

4-3-1- مطالعه توزیع داده‌ها

به جهت مطالعه نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بهره گیری می گردد. این آزمون در حالت تک نمونه‌ای به مقایسه تابع توزیع تجمعی نظاره شده با تابع توزیع تجمعی مورد انتظار در یک متغیر در سطح سنجش ترتیبی می‌پردازد. به بیانی دیگر در این آزمون، توزیع یک صفت در یک نمونه با توزیعی که برای آن جامعه مفروض می باشد را مورد مقایسه قرار می‌دهد. در تفسیر نتایج آزمون، چنانچه مقدار سطح معنی داری (sig) از سطح احتمال خطا (05/0a =) بیشتر باشد، در آنصورت توزیع مورد نظر، توزیع نرمال می باشد. اما چنانچه مقدار سطح معنی داری (sig) از سطح احتمال خطا (05/0a =) کوچکتر باشد آنگاه توزیع فوق نرمال نخواهد بود.

در جدول فوق با در نظر داشتن مقدار آماره اسمیرنوف کلموگروف حاصل شده همچنین مقدار سطح معنی داری می‌توان استنباط نمود که توزیع مورد انتظار با توزیع نظاره شده برای تمام متغیرها بجز سرمایه فکری تفاوت معنی داری دارد و پس توزیع این متغیرها نرمال نیست (فقط متغیر سرمایه فکری نرمال می باشد). پس بایستی از آماره‌های ناپارامتریک برای آزمون فرضیه‌های پژوهش بهره گیری نمود و یا داده‌ها را با روش استاندارد سازی یا روش حذف داده‌های پرت نرمال نمود و سپس از آزمونهای پارامتریک بهره گیری نمود.

4-3-2- آزمون فرضیات

فرضیه اصلی: «بین مولفه‌های دانش مدیریت حسابداری و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی ارتباط معناداری هست».

H0: بین مولفه‌های دانش مدیریت حسابداری و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی ارتباط معناداری وجودندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

H1: بین مولفه‌های دانش مدیریت حسابداری و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی ارتباط معناداری هست.

رگرسیون طبقه بندی شده یک روش واکاوی آماری می باشد که در آن تغییرات یک یا چند متغیر وابسته نسبت به یک یا چند متغیر مستقل ناپارامتریک تبیین و پیش بینی می گردد. به بیانی دیگر رگرسیون یک تکنیک قدرتمند آماری می باشد که تأثیرات یک یا چند متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته مطالعه می گردد. پس به جهت تبیین و پیش بینی سرمایه فکری سازمان‌های دولتی براساس مولفه‌های تأثیرگذار از واکاوی رگرسیون چند متغیره رتبه‌ای بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید