عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3 اظهار مسئله

مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم در مدیریت مالی ومدیریت سازمان ها به حساب می آید، زیرا که به گونه مستقیم نقدینگی وسودآوری شرکت ها را تحت ثأثیر قرار می دهد. احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش حتی با وجود سودآوری مثبت، هست. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سروکار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف گردد. با وجود این، شرکت هایی که دارایی های جاری کمی دارند در طریقه عادی عملیات، کمبود ها ومشکلاتی خواهند داشت( وکیلی فرد و همکاران ،1389، ص3).

باسو(1997) محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تأیید برای اخبار خوب مانند سود، پیش روی شناخت اخبار بدمانند زیان تعریف می نماید. این تعریف، محافظه کاری را ازدیدگاه سود وزیان توصیف می کند. محافظه کاری می تواند موجب بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت مؤثر واقع گردد. یکی از مزایای اصلی رعایت محافظه کاری حسابداری برای اعتبار گیرنده، کاهش نرخ بهره وام های دریافتی برای آنها می باشد. گزارشگری محافظه کارانه اعتبار دهندگان را قادر می سازد تا اطلاعات وعلائم بموقع در خصوص عملکرد نامناسب مالی شرکت را دریافت نموده، تا از این طریق اقدامات لازم را بموقع بعمل آورده وریسک وصول اصل وفرع وام های اعطایی را کاهش دهد(اعتمادی وهمکاران، 1388).

هموارسازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود می باشد. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن می باشد که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریان ها در هنگام نیاز تامین کند. به گونه کلی هدف آن، کاهش تغییرات سود می باشد. محققان هموارسازی سود از این باور تبعیت می کنند که اعضای بازار با جریان ثابت سود گمراه مـــــی شوند (شریعت پناهی و سمائی،1386،ص24).

یکی از اهداف نهایی هر شرکت بیشینه کردن سود در دراز مدت می باشد، اما حفظ نقدینگی شرکت نیز یک هدف مهم می باشد. مسئله این می باشد که به دست آوردن سود به قیمت از دست دادن نقدینگی می تواند معضلات جدی برای شرکت ایجاد نماید. پس بایستی یک تعادل بین این دو مستقر شودو یک هدف نباید به بهای هدف دیگر بدست آید، زیرا هردوی آنها اهمیت دارند.

بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده این مطلب می باشد که بین مؤلفه های مختلف سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط ای معنا دار و قابل تأمل هست. اما اینکه بین این مؤلفه ها و سیاست های اعمال شده در مورد سود  ارتباط ای هست ، موضوعی می باشد که تابه حال مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری