عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-3- حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی

حسابداری مالی اکثراً مربوط می‌باشد به جنبه‌های تاریخی از گزارش خارجی که آن اطلاعات مالی را برای گروه‌های خارجی مثل سرمایه گذاران طلبکاران و دولتمردان فراهم می‌آورد به مقصود جلوگیری از انحراف گروه‌های خارجی حساب مالی توسط آن چیز که که [1]GAAP (اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری) نامیده می گردد تحت کنترل می باشد حسابداری مدیریتی به تعبیری دیگر مرتبط می‌باشد با فراهم اطلاعات برای مدیران داخلی کسانی که مسئول برنامه ریزی و کنترل عملکرد مؤسسه (شرکت) و تصمیم گیری‌های مدیریتی می‌باشند به علت استفادۀ داخلی حسابداری مدیریتی از GAAP پیروی نمی‌کند تفاوت‌های بین حسابدارهای مدیریتی و حسابدارهای مالی در زیر اختصار می گردد.

2-4-3-1- حسابداری مدیریت

1.برای کاربران داخلی داده‌ها را فراهم می‌آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.توسط قانون اجباری نمی‌باشد.

3.پیرو GAAP نیست.

4.بر ارتباط و انعطاف پذیری داده‌ها تأکید می کند.

5.تأکیدی بیشتری بر آینده دارد.

6.روی گروه‌ها همانند کل یک تجارت تمرکز می کند.

7.خیلی زیاد از دیگر بخش‌ها مثل مدیریت مالی مدیریت اقتصادی و تأمین بودجه بهره مند می گردد.

  1. وسیله ایست برای یک پایان.

2-4-3-2- حسابداری‌های مالی

1.برای کاربران خارجی داده‌ها را فراهم می‌آورد.

2.در قانون اجباری می باشد.

3- پیرو GAAP می باشد.

4-بایستی تولید کنندۀ داده‌های زمانی و صحیح باشد.

5- بر گذشته تأکید دارد

6ـ به تجارت به گونه کلی می‌نگرد.

7- در درجۀ اول به خودش تکیه می کند.

8ـ خودش یک پایان می باشد.

محققان متعددی در تحقیقات خود به سنجش و ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از اصلی‌ترین تأثیر‌های حسابداری مدیریت تصریح کرده‌اند و مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و ابزارهای مالی و غیر مالی را برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد از طریق حسابداری مدیریت در نظر گرفته‌اند بر طبق تعاریف سیستم اندازه گیری عملکرد سیستم جامعی با رویکرد غالب حسابداری می باشد که برای اندازه گیری و ارزیابی هر دو جنبه‌ی مالی و غیرمالی عملکرد و بازداده‌های سازمان طراحی شده (پس این سیستم سازمان را قادر می‌سازد تا استانداردهای را تدوین نماید که بازتابی از نتایج دلخواهی از عملکرد سازمان باشند و سپس سازمان را در اندازه گیری و ارزیابی از نتایج واقعی یاری می‌نماید مانند مهم‌ترین ابزارهای مورد بهره گیری در میان سی تکنیک شناخته شده ی ارزیابی عملکرد در حسابداری مدیریت بودجه بندی نسبت‌های بازگشت سرمایه و معیارهای هزینه محور می باشد که به عنوان متداولترین ابزارها از سوی مدیران به کار گرفته شده‌اند هر چند بکارگیری این سه ابزار اغلب همراه با بهره گیری از معیارهای غیرمالی به عنوان معیارهای پشتیبان بوده می باشد و طریقه‌های حاکم بر حسابداری مدیریت در سالیان اخیر بر شدت بهره گیری از معیارهای غیر مالی مانند اندازه رضایت مشتری توجه کارمندان و تحو ل به موقع محصول افزوده می باشد.

[1] Generally Accepted Accounting Principles

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری