عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9-5 آزمون­ های آماری

در پژوهش حاضر، برای دستیابی به نتایج پژوهش از آمار استنباطی بهره گیری خواهد گردید. در آمار استنباطی گروه کوچکی از جامعه انتخاب شده و فرضیه­های مدنظر محقق، در مورد آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس به مقصود تعمیم نتایج حاصل از نمونه به کل جامعه، یک سری آزمون­های آماری انجام می گردد. در ادامه به آزمون­های آماری مورد بهره گیری در این پژوهش تصریح خواهد گردید.

3-9-5-1آزمون جارکو- برا

برای کسب نتایج قابل اطمینان از پژوهش، بایستی از روش­های آماری مناسب بهره گیری گردد و برای شناسایی روش­های آماری مناسب لازم می باشد که نوع توزیع جامعه مشخص گردد. اگر توزیع داده­ها، نرمال باشد می توان برای آزمون فرضیه­ها از آزمون­های پارامتری بهره گیری نمود، اگر این طور نباشد بایستی از روش­های غیر پارامتری بهره گیری گردد. آزمون جارکو – برا، نوع توزیع متغیر­ها را مشخص می کند و برای مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرها از آن بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-9-5-2آزمون مانایی

یک متغیر سری، زمانی ماناست که میانگین، واریانس و ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند. به گونه کلی اگر مبدا زمانی یک سری را تغییر دادیم (مثلا از t به t+m ) و میانگین و واریانس  و کواریانس تغییری نکرد، در آن صورت سری ماناست و اگر این طور نباشد سری، نامانا خواهد بود. برای تشخیص مانایی یک سری زمانی، آزمون­های مختلفی هست که در پژوهش حاضر از آزمون Adf  فیشر بهره گیری شده می باشد.

3-9-5-3 آزمون t

از آزمون t به مقصود مطالعه معنی دار بودن ضرایب محاسبه شده، ضرایب همبستگی و مدل­های رگرسیونی بهره گیری می گردد. توزیع t شباهت زیادی به توزیع Z دارد. با این تفاصیل بین این دو توزیع تفاوت­هایی نیز ملاحظه می گردد. به عنوان مثال توزیع کمیت z ، نرمال می باشد در حالیکه توزیع کمیت t تحت تاثیر تعداد آزمودنی­ها قرار دارد. توزیع t برای نمونه­های کوچک به کار برده می گردد و هرچه تعداد نمونه بیشتر گردد شکل توزیع به منحنی نرمال نزدیک­تر و زمانی که حجم نمونه به 30 برسد تقریبا با توزیع نرمال یکی می گردد. بر اساس آزمون t چنانچه سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از 5% باشد(سطح معنی داری برابر با 5%) در این صورت مقادیر محاسبه شده از لحاظ آماری 95% معنی دار هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری