عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل مضربی BCC  ورودی محور

همانطور که گفته گردید، یکی از ویژگی های مدل تحلیل پوششی داده ها، ساختار بازده به مقیاس آن می باشد که می تواند ثابت یا متغیر باشد. مدل CCR مانند مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند. مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس زمانی مناسب می باشد که همه ی واحدها در مقیاس بهینه اقدام کنند. در ارزیابی کارایی واحدها هرگاه فضا و شرایط رقابت ناقص، محدودیت های را در سرمایه گذاری تحمیل کند موجب عدم فعالیت واحد در مقیاس بهینه می گردد.

در سال 1984 بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR، مدل جدیدی را عرضه کردند که با در نظر داشتن حروف اول نام آنان به مدل BCC شهرت پیدا نمود. مدل BCC، مدل از انواع مدل های تحلیل پوششی داده ها می باشد که به ارزیابی کارایی نسبی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس می پردازد. مدل های بازده به مقیاس ثابت، محدود کننده تر از مدل های بازده به مقیاس متغیر می باشند. زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت، واحدهای کارای کمتری را در بر می گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر می گردد، علت این امر حالت خاص بودن مدل بازده ثابت به مقیاس نسبت به مدل بازده متغیر به مقیاس می باشد. مدل BCC برای ارزیابی کارایی واحد تحت مطالعه(صفر) به صورت زیر می باشد(مدل 5-2):

                

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

s.t:

 

مدل غیر خطی فوق را با مساوی یک قرار دادن مخرج کسر تابع هدف، به یک مدل خطی تبدیل می گردد. مدل مضربی BCC ورودی محور به صورت زیر خواهد بود(مدل 6-2):

s.t:

 

همانطور که ملاحظه می گردد تفاوت این مدل با مدل CCR در وجود متغیر آزاد در علامت w می باشد. در مدل BCC، علامت متغیر w، نوع بازده به مقیاس را برای هر واحد می تواند مشخص کند، بطوریکه:

الف) هرگاه  باشد، نوع بازده به مقیاس، افزایشی[1] می باشد.

6-10-2 مدل مضربی BCC خروجی محور

مدل مضربی BCC خروجی محور به صورت مدل 7-2 می باشد.

s.t:

 

7-10-2 مدل پوششی BCC  ورودی محور

اگر متغیر متناظر با محدودیت اول مساله اولیه (مدل 8-2) با  و متغیرهای متناظر با سایر محدودیت ها با  نمایش داده گردد مدل پوششی زیر حاصل خواهد گردید.

[1] .Increasing Return to Scale

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای