عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2 مدل مضربی CCR خروجی محور

چارنز، کوپر و رودز(1981) کارایی را با در نظر داشتن دو دیدگاه تمرکز روی ورودی یا خروجی، به صورت زیر تعریف کردند:

  1. در یک مدل ورودی محور، یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان کاهش هر یک از ورودی ها بدون افزایش ورودی های دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد.
  2. در یک مدل خروجی محور، یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان افزایش هر یک از خروجی ها بدون بدون افزایش یک ورودی یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد.

یک واحد وقتی کارا خواهد بود، اگر و تنها اگر هیچ یک از دو مورد فوق تحقق نیابد(مهرگان، 1385)

مدل مضربی(اولیه) CCR خروجی محور به صورت مدل 2-2 می باشند.

s.t:

 

 

3-10-2 مدل پوششی[1] CCR ورودی محور

از آنجایی که در مدل مضربی برای هر واحد بایستی یک محدودیت نوشته گردد به این ترتیب مدل برنامه ریزی خطی بدست می آیدکه تعداد محدودیت های آن از تعداد متغیرهایش بیشتر می باشد و از آنجا که حجم عملیات در حل سیمپلکس بیشتر وابسته به تعداد محدودیت هاست، لذا حل ثانویه مدل حجم عملیات کمتری خواهد داشت. مدل پوششی، ثانویه مدل مضربی می باشد.

در صورتی که متغیر متناظر با محدودیت  را در مساله ثانویه با  و متغیرهای متناظر با محدودیت های  با  اظهار گردد، مدل ثانویه(مدل3-2) بصورت زیر خواهد بود که به مدل پوششی معروف می باشد(مهرگان، 1385)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

s.t:

خاطر نشان می گردد که  نسبتی از ورودی ها و خروجی های تمامی ها واحدها را که با هم آمیخته واحد مجازی را می سازند، نشان می دهد.  هم، ضریبی می باشد که در تابع هدف قرار داشته و مدل به دنبال حداقل کردن آن می باشد و در مواردی که مقدار آن کوچکتر از یک می باشد، عدد سمت راست را کوچکتر کرده و اندازه ورودی کمتر را در اختیار واحد مجازی قرار می دهد(آندرسون و همکاران، 1991).

4-10-2 مدل پوششی CCR خروجی محور

در صورتی که متغیر متناظر با محدودیت اول مدل 2-2 را در مساله ثانویه با  و  را نتغیر متناظر با دیگر محدودیت های مدل اولیه فرض کنیم، مدل پوششی بصورت زیر خواهد بود:

[1] .Envelopment Model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای