عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اعتبار داتاً اخلاقی نیست

ما بطور سیستماتیک در پی عملی کردن این مباحث بمنظور  پیشرفت تئوری رهبری موثق در آینده هستیم و  مضامین اساسی تر AL را مطرح می کینم تا اینکه کانون مطالعات از رهبری افراد به سمت شناخت شرایطی ست که در آن تمام اعضای سازمان به رفتار موثق و معتمدانه می پردازند. عقیده ما این می باشد که با این روش راحتتر می توان به اهداف تئوری رهبری موثق دست پیدا نمود.

در سالهای اخیر شاهد افزایش سریع در ادبیات رهبری موثق بوده ایم. اهداف تئوری رهبری موثق کاملاً دوگانه می باشد:

  • AL مسائل اخلاقی در شرکتها را مورد مطالعه قرار می دهد. این قسمت همان ” گستره معنوی” می باشد که باعث توفیق شرکتهایی که دچار بدنامی و تخلفات مدیریتی شده اند می گردد، مباحث اخلاقی را بسط میدهد و کمک می کند تا کسب وکار در یک سیر اخلاقی با تعهد اجتماعی قرار گیرد.
  • AL کمک می کند به افراد تا معنویت و ارتباطات در کارشان را پیدا کنند و خوب بودن اعضای سازمان را افزایش می دهد.

به همان اندازه نیز چالش های اخلاقی می توانند خشونت کارکنان، بی اعتمادی و بی اخلاقی را افزایش دهند.

در این پژوهش برآنیم تا بطور کامل تنش های موجود در تئوری رهبری موثق را از طریق مقایسه مفهوم اعتبار به همان گونه که در تئوری رهبری بکار رفته با مفهومی که در تئوری مزبور اظهار شده، را مورد مطالعه قرار دهیم. هنوز مفهوم اعتبار بر آن می باشد تا به عمق این موضوع پی ببرد که چه چیزی باعث می گردد تا به انسانیت برسیم و تا جایی که بفهمیم چه چیزی باعث می گردد تا فردی را موثق بدانیم قبل از آنکه درمورد موثق بودن رهبر صحبت کنیم، پس اینگونه بنظر می رسد که اظهار تئوریک آن امری ضروریست. هدف ما این می باشد که ریشه های وجودی[1] مفهوم موثق بودن را بفهمیم تا به اهداف سازمانیAL برسیم و برای همین می باشد که نیاز به درک کامل آن داریم. تلاشهای فزاینده ای بمنظور ایجاد تکنیک هایی برای خلق و سنجش AL صورت گرفته می باشد در حالی که هنوز برای این سوال که ” چه چیز باعث موثق بودن یک بشر می گردد” پاسخی پیدا نمود نشده می باشد(الجرا، 2012: 118-119).

این پژوهش نیز تلاشی ست در راستای تلاشهای قبلی برای یافتن پاسخی برای همین سوال که برای موثق بودن مدیران ارشد فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین نزد زیردستانشان چه عواملی موثر می باشد، آیا یکی از این عوامل می تواند داشتن هوش معنوی بالا باشد؟ پس بایستی اعتراف نمود که با این پژوهش می توان به رموزی پی برد که باعث ارتقای جایگاه و اندازه اعتبار رهبران از دیدگاه کارکنان شده و عناصری را اظهار خواهد نمود که اگر بکار گرفته شوند باعث بهبود ارتباط رئیس و مرئوس در این فدراسیون گردیده و کارایی و اثربخشی سازمان در اثر این بهبود افزایش خواهد پیدا نمود. علاوه بر اینها می توانیم با افزایش اعتماد میان مدیر و زیردستان به جنگ پدیده مقاومت در برابر تغییر در این سازمان رفت و همین مساله عدم اعتماد که اصلی ترین دغدغه مدیران این فدراسیون می باشد را حل نمود و بستر تغییر در بعضی امور را فراهم کنیم.

[1] . existential

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان