عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

: الگوی جامع

براساس توجه سیستمی، سازمان‌های رسانه‌ای یک سیستم اجتماعی اند که محصور در محیط اند. محیط شامل کلیه عناصر و عواملی می باشد که در خارج از سازمان قرار دارد و بر آن تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می پذیرد. البته خود محیط سازمان از لایه‌های مختلف تشکیل شده و ملاک تشخیص این لایه‌ها از یکدیگر اندازه تأثیر و تأثر عناصر آن لایه بر سیستم و در اینجا سازمان رسانه‌ای می باشد. به عنوان مثال مخاطبان جزو عناصری هستند که تأثیری فراوان بر رسانه‌ها می گذارند و قطعاً از رسانه‌ها نیز تأثیر می پذیرند. نظام آموزشی جامعه نیز بر رسانه‌ها تأثیر می گذارد و از آن تأثیر می پذیرد اما مخاطبان یا رقبا بیشتر با رسانه تعامل دارند تا نظام آموزشی و اجزای آن. پس مخاطبان یا رقبا نسبت به نظام آموزشی یا تکنولوژیکی جامعه در یک لایه درونی تر قرار می گیرند.

صاحب نظران مدیریت در یک دسته بندی، محیط سازمان‌ها را به محیط داخلی و محیط خارجی تقسیم می کنند. بر این اساس محیط داخلی سیستم شامل آن دسته از اجزا و عواملی می باشد که در درون سیستم قرار دارد و با آن در تعامل می باشد نظیر کارکنان، تکنولوژی سازمانی، ساختار و… به طورکلی ارکان یک سیستم باز اجتماعی و از آن جمله سازمان رسانه‌ای عبارت اند از: اهداف، افراد، ساختار و تکنولوژی آن سیستم (Scott، 1992)  محیط خارجی یا بیرونی نیز همان گونه که پیش تر تبیین داده گردید اجزا و عناصری را در بر می گیرد که خارج از چارچوب سازمان با آن در تعامل می باشد که خود این محیط دارای لایه‌های متعددی می باشد که فراگیرترین و در واقع لایه نهایی همانا محیط یا نظام ارزشی ای می باشد که سازمان و عناصر محیط بیرونی سازمان در آن نظام ارزشی فعالیت می کنند. اجزای محیط ارزشی را اعتقادات، باورها، مفروضات اساسی، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه تشکیل می دهند. یک سازمان بدون در نظر داشتن آنها نمی تواند توفیقی در پیشبرد و تحقق اهداف خود داشته باشد.

بر اساس الگوی ۴ مدیریت رسانه هم ناظر بر بُعد محتوایی می باشد و هم بُعد شکلی و ساختاری. . این چهار رکن بر یکدیگر نیز تأثیر می گذارد. به‌این معنی که نوع اهداف، تعیین کننده نوع ساختار خواهد بود و نوع ساختارتعیین کننده نوع تکنولوژی. مدیریت رسانه نه تنها بایستی در هدف گذاری و تعیین اهداف سازمان خود دقت به اقدام آورد (بُعد محتوایی) بلکه بایستی ساختار، تکنولوژی و نیروی انسانی مناسبی هم برای این مقصود انتخاب کند. به تعبیری مدیریت رسانه بایستی به هر سه بُعد نرم افزاری، مغزافزاری و سخت افزاری در مورد سازمان خود توجه داشته باشد.

همچنین بر اساس الگوی جامع مدیریت رسانه، مدیر رسانه‌ای بایستی در اولین لایه محیطی عواملی نظیر مخاطبان، رقبا، تأمین کنندگان، تهیه کنندگان برنامه‌ها و… را مَد نظر داشته باشد و از تعامل مؤثر با آنها غافل نشود. در لایه بعدی سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… جامعه قرار دارند که باز بر نحوه کار مدیر رسانه اثرگذار می باشد و آن چیز که مهم می باشد اینکه مدیریت با شرکت در مذاکرات محیطی و ایجاد تعامل با مدیران سیستم‌های یاد شده در جامعه بتواند در جهت پیشبرد اهداف سازمان خود حرکت کند و نهایتاً همان گونه که قبلاً نیز گفته گردید، محیط ارزشی یا همانا نظام ارزشی جامعه فراگیرترین محیطی می باشد که کلیه لایه‌های دیگرِ محیطی و خود سازمان رسانه‌ای را در بر می‌گیرد. یک مدیر رسانه‌ای بایستی در فعالیت‌های برنامه سازی خود ملزومات فرهنگی و ارزشی حاکم بر جامعه را مَدنظر داشته باشد.

به طورکلی محیط سازمان‌های رسانه‌ای محیطی پیچیده، متغیر و نامطمئن می باشد. به‌این معنی که اولاً با اجزا و عناصر محیطی متعددی در ارتباط و تعامل اند، ثانیاً این اجزای محیطی به سرعت تغییر می کند و از اندازه پایداری پایین برخوردارند. به عنوان مثال تکنولوژی رسانه‌ای هر روز در حال تغییر می باشد و نهایتاً اینکه پیش بینی رفتارهای عوامل محیطی نیز کار دشواری می باشد و به تعبیری سازمان‌های رسانه‌ای در محیط نامطمئن به سر می‌برند ( روشندل اربطانی، مفهوم شناسی مدیریت رسانه

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت 2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد

سایت منبع

3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی

تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی با فرمت ورد