عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1گزاره های پژوهش

1-4-1پرسشهای اصلی و فرعی

پرسش های اصلی:

چگونه می توان کارایی شعب بانک را با بهره گیری از DEA سه مرحله ای محاسبه نمود؟

پرسش های فرعی:

 1. چه متغیرهایی بیشترین تاثیر را در کارایی مدیریت شعب بانک ملی دارد؟
 2. ترکیب جدید ورودی ها برای افزایش هدفمند کارایی کدامند؟
 3. چگونه می توان کارایی شعب ناکارا را با در نظر گرفتن تصمیم مدیران ارتقاء داد و به مرز کارا رساند؟

2-4-1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
 2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
 3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

5-1روش پژوهش

1-5-1 قلمرو مکانی- جامعه پژوهش

شعبه های درجه یک بانک ملی در شهر تهران قلمرو مکانی این پژوهش را تشکیل می دهد.

2-5-1 قلمرو زمانی پژوهش

سنجش کارایی عملکرد مدیریت شعبه های هم رتبه بانک ملی طی سال 1390 و 1391.

3-5-1روشهای گردآوری داده ها

در پژوهش حاضر جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و برای گردآوری اندازه ورودی و خروجی ها از مراجعه به اطلاعات ثبت شده شعب منتخب بهره گیری شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

 1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
 2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
 3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای