عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2روش های رتبه بندی واحدهای کارا

تحلیل پوششی داده ها واحدهای تحت مطالعه را به دو گروه «واحد های کارا» و «غیر کارا» تقسیم می کند. واحدهای کارا واحدهایی هستند که امتیاز کارایی آنها برابر با «یک» می باشد. واحدهای غیر کارا با کسب امتیاز کارایی قابل رتبه بندی هستند، اما واحدهایی که امتیاز کارایی آنها برابر یک می باشد و با بهره گیری از مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها قابل رتبه بندی نیستند. روشهای متفاوتی مانند روش اندرسون – پترسون و روش کارایی متقاطع به مقصود رتبه بندی واحدهای کارا ارئه شده می باشد. در ادمه به تبیین بعضی از روشها می پردازیم.

1-11-2 مدل اندرسون و پترسون[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندرسون و همکارانش نشان دادند که واحدهای تصمیم گیری زیادی ممکن می باشد رتبه های یک بگیرند. به همین مقصود در سال 1993 روشی را برای رتبه بندی این واحدها ارائه نمودند.(Anderson,1991)

با این تکنیک امتیاز واحدهای کارا می تواند از یک بیشتر گردد، بدین ترتیب واحدهای کارا نیز مانند واحدهای غیر کارا می توانند رتبه بندی گردند. رتبه بندی واحدهای کارا به صورت زیر انجام می گیرد:

قدم1: مدل مضربی (یا پوششی) CCR برای واحدهای تحت مطالعه حل می گردد تا واحدهای کارا و غیر کارا مشخص گردد.

قدم2: فقط واحدهای کارایی را که امتیاز آنها در قدم اول معادل یک شده را در نظر گرفته و از مجموعه محدودیت قدم اول، محدودیت مربوط به آن واحد را حذف و دوباره مدل حل می گردد.

از آنجا که در قدم 2 محدودیت مربوط به واحد تحت مطالعه که حد بالای آن عدد یک می باشد حذف می گردد، مقدار کارایی می تواند بیش از یک گردد. به این ترتیب واحدهای کارا با امتیازاتی بالاتر از یک رتبه بندی می گردند.

2-11-2 رتبه بندی کامل با بهره گیری از AHP/DEA

در این بخش یک مدل دو مرحله ای برای رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیرنده ای که دارای چندین ورودی و چندین خروجی هستند، معرفی می گردد.

در این روش آغاز یک مدل DEA، برای هر زوج از واحدها بدون در نظر گرفتن سایر واحدها حل می گردد. سپس با بهره گیری از نتایج بدست آمده از حل مدل های DEA، یک ماتریس مقایسات زوجی که هر عنصر  آن از ارتباط  ،  بدست می آید تشکیل با راه حل مدل AHP (تحلیل سلسله مراتبی) رتبه بندی کامل صورت می پذیرد (Sinuany-Stern,2000).

مرحله اول. بدست آوردن ماتریس مقایسات زوجی

برای هر زوج از واحدهای B,A مدل کلاسیک CCR حل می گردد:

[1] .Peterson-Andersons

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای