عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع کارایی

کارایی مفهومی بسیار مهم اما پیچیده می باشد که بیشتر از طرف سه حوزه مهندسان، مدیران و اقتصاددانان مورد مطالعه قرارگرفته می باشد. این اصطلاح آغاز در حوزه مهندسی وترمودینامیک مطرح گردید اما بعدها وارد سایر حوزه ها گردید. ویا نسبت ستاده به ظرفیت اسمی باشد .در حالی که یک مدیر مالی نسبت هزینه استاندارد به هزینه واقعی را جهت محاسبه کارایی به کار می برد .این در حالی می باشد که وقتی یک اقتصاددان به کارایی یک بنگاه تصریح می کند عموما منظورخود را با تشکیل دو نسبت اظهار می کند: اولین نسبت توفیق بنگاه را در حصول یک حداکثر ستاده ممکن با یک مجموعه نهاده معین (حداقل نهاده با یک ستاده معین) اظهار می کند و یا این نسبت را بهره وری یا کارایی فنی می نامد. برای این مقصود معمول می باشد که تنها ستاده ها و نهاده هایی را در این کسر واردکنیم که خاصیت فیزیکی داشته باشند. اما برای بحث در مورد نسبت دوم بایستی به این حقیقت توجه نمود که حل معضلات فنی تولید برای یک بنگاه کافی نیست، بلکه بنگاه بایستی به طرز مناسبی عملکرد خو د را با قیمتهای بازار تطبیق دهد. در این حالت نیز تعریف کارایی مشابه حالت قبل بوده با این تفاوت که این بار مقدار ارزشی نهاده ها و ستاده ها باتوجه به قیمت بازاری آنها برای محاسبه کارایی مورد بهره گیری قرار می گیرد .در کتابهای مختلف برای کارایی تعاریف متفاو تی ارائه شده می باشد. دراین جا کارایی یک واحد به صورت نسبت مجموع موزون ستاده ها به مجموع موزون نهاده ها تعریف می گردد . لذا تعریف انواع کارایی به صورت زیر خواهد بود.

الف) کارایی فنی

کارایی فنی در ارتباط با نهاده ها و ستاده های فیزیکی واحد مورد مطالعه تعریف می گردد. مطابق تعریف نسبت ستاده حاصل از عملکرد هر واحد به نهاده بهره گیری شده (جهت تولید آن مقدار ستاده) کارایی فنی گفته می گردد. یک بنگاه از نظر فنی کارا گفته می گردد هرگاه از حداقل نهاده جهت تولید حداکثر ستاده بهره گیری کند و یا به عبارت دیگرعملکرد آن روی منحنی مرزی واقع گردد. زیر ا این منحنی بیانگر توانایی بنگاه درکسب حداکثر ستاده از یک مجموعه نهاده معین (حداقل نهاده جهت تولید یک ستاده معین می باشد) یک بنگاه ناکارا می باشد، اگر تولید در داخل منحنی امکانات تولید انجام پذیرد. عبارت ناکارائی فنی به این دلیل بکار برده می گردد تا با عوامل تولید مشخص، تمام دلایلی را که عملکرد واقعی یک بنگاه را کمتر از اندازه قابل حصول نشان می دهد، را در بر گیرد.  این عبارت همچنین با آن چیز که که بعضی ازاقتصاددانان اتلاف منابع نامیده اند، مطابقت دارد. اتلاف منابع بدین معنا که هدف تولید می توانست با هزینه های کمتر ازآنچه که صورت گرفته، حاصل گردد. در یک بنگاه کاملاَ کارا، کارائی فنی مساوی یک می باشد و هر نظاره با انداز ه کمتر از یک امکان بالقوه بهبود و افزایش کارائی را دارد. (میبدی 1390)

ب)کارایی تخصیصی

همانطور که در بالا تصریح گردید، تمام بنگاههایی که عملکردشان روی منحنی مرزی می باشد از نظر فنی کارا هستند، اما دراینجا این موضوع در غیاب قیمتها می باشد و بحث هزینه تهیه نهاده ها نادیده گرفته گردید. حال اگر هزینه ها نیز موردتوجه باشند، لازم می باشد بحث قیمتها نیز وارد محاسبات کارایی گردد. در این حالت تنها بنگاههایی که عملکردشان روی خط هزینه یکسان باشد، کارا هستند (میبدی 1390).

ج)کارایی اقتصادی

با در نظر داشتن توضیحات فوق تنها بنگاهی از نظر اقتصادی کاراست(به گونه نسبی )که هم از نظر قیمتی و هم از نظر فنی در وضعیت بهینه باشد. روشهای محاسبه انداز ه گیری کارایی برای تعیین اندازه عدم کارائی یک بنگاه، بایستی از یک استانداردی بعنوان ملاک مقایسه بهره گیری نمود. به گونه کلی امروزه برای ارزیابی کارایی دو روش پارامتری ( اقتصادسنجی) و ناپارامتری(برنامه ریزی خطی ) مورد بهره گیری قرارمی گیرند (میبدی 1390).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای