عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردهای مختلف در ارتباط با معنویت

ساغروانی و غیور(1388) چهار رویکرد زیر را برای معنویت تصریح کرده اند که در زیر به انها تصریح خواهیم نمود:

رویکرد درون گرا/ متافیزیکی: در این نگاه، معنویت نوعی آگاهی درونی می باشد که از هر فرد برمی خیزد. در حقیقت در این رویکرد، معنویت فراتر از ادیان ملاحظه می گردد. با اینکه تأکید این دیدگاه بر درون بشر می باشد، اساساً شامل احساس درونی فرد با کارش و با دیگران می گردد. بازگشت به معنویت حاصل یک احساس بی نظیر در هماهنگی با هدف اصلی و منحصر به فرد می باشد. آن چیز که برای بشر لازم می باشد، تحول در آگاهی در مورد خویشتن می باشد، هرچه خواسته بشر متعالی تر باشد، کوشش بیشتری برای دستیابی به آن خواهد نمود.

رویکرد دینی: این رویکرد، معنویت را جزئی از یک دین یا مذهب خاص می داند. برای مثال مسیحیان عقیده دارند که معنویت نوعی دعوت بکار می باشد، آنها کار را مشارکت در خلاقیت خداوند و وظیفه های الهی می دانند.

رویکرد اگزستیانیستی/سکولار: در این رویکرد هدف اصلی، یافتن معنا در کار محیط کاری می باشد و در آن پرسش های زیر مطرح می گردد:

  • چرا من کاری را انجام می دهم؟
  • معنا و مفهوم کار چیست؟
  • این کار، من را به کجا خواهد رساند؟
  • دلیل وجود من در سازمان چیست؟

رویکرد مخالفان معنویت و دین: در این رویکرد نسبت به معنویت و دین نگاهی منفی هست و گفته می گردد که معنویت و دین هر دو ابزاری در دست مدیران و رهبران هستند تا از طریق آن پیروان و زیردستان خود را استثمار کنند. پست مدرن های شکاک چنین عقیده ای دارند( قهرمانی،1391: 16).

براون[1]  از قول گیبونز به معنویت سه بُعدی تصریح می کند(براون، 2003: 394 ):

الف) معنویت دینی: در غالب دین های عمده جهان بعنوان یک واقعیت پذیرفته شده می باشد. باورهای آن براساس خداپرستی  و  اعمال آن به شکل آداب و مناسک، در مکانها مقدس مثل کلیسا، کنیه و مسجد یا بصورت فعالیتهای روزمره نمایش داده می گردد.

ب) معنویت غیر دینی: عبارت می باشد از معنویت هایی که کانون توجه آنها به طبیعت، فطرت و انسانگرایی می باشد. باورهای آن ممکن می باشد وحدت وجودی، الحادی، یا خداپرستانه باشد و اقدامات آن ممکن می باشد گرایش به امور اجتماعی و یا در نظر داشتن محیط زیست باشد.

پ) معنویت عرفانی: می توان آنرا در مسیحیت، دین یهود و اسلام نظاره نمود، این نوع معنویت در سنتی شدن زمین نیز مطرح می باشد. باورهای آن براساس خداپرستی و امور یا وظایف آن مانند آن چیز که در معنویت دینی هست می تواند در یک مکان مقدس یا هر فضای دیگری انجام گردد.

بعضی از معنویت تقسیم بندی دیگری ارائه می کنند( الهی، 1381 و به نقل از علی پناهی، 1387: 20)؛

الف) معنویت سنتی: معنویت سنتی یا کلاسیک معنویتی می باشد که در گذشته، عرفای همه مذاهب و ادیان به آن اقدام کرده اند و امروزه همچنان به آن اقدام می کنند. اکثراً وقتی تصریح به معنویت می گردد چنین معنویتی مورد نظر همگان می باشد. چگونگی این معنویت در ادیان، فرهنگ­ها و ادوار مختلف، متفاوت می باشد، اما بعضی وجوه مشترک از لحاظ هدف، روشها و اثرات در میان آنها مشهود می باشد. اکثر کسانی که به آن اقدام می کنند در پی تزکیه نفس و طالب قرب الهی هستند.

ب) معنویت انحرافی: معنویتی را که منشاء و هدف آن علی می باشد، معنویت انحرافی می تواند به شکلهای مختلف درآید. اغلب از ظواهر معنویت سنتی تقلید می کند، اما با این که در لباس معنویت مافوق علی ظاهر می گردد، هدفش درونی غیرعادی در واقع ارضای نفس می باشد.

پ) معنویت فطری: تصویر نامطلوب مردم از معنویت، به عنوان جریانی غیرعادی در حاشیه زندگی خانوادگی و اجتماع و توأم با کیفیاتی غریب و موجد حالاتی خلاف عادت، در واقع ناشی از معنویت سنتی و بیشتر زاییده ی معنویت انحرافی می باشد.

[1] . Reva Beraman Brown

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان