عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-           چهارچوب نظری

1-1-1-       دیدگاه‌های مختلف مدیریت رسانه

به‌این مقصود هشت دیدگاه مختلف مطرح و در نهایت الگوی جامع مدیریت رسانه ارائه می گردد.

دیدگاه اول. مدیریت رسانه به مثابه مدیریت عمومی سازمان رسانه‌ای

این دیدگاه شاید رایج ترین و غالب ترین دیدگاه موجود در زمینه مدیریت رسانه باشد که بر اساس آن سازمان‌های رسانه‌ای نیز مانند سایر سازمان‌های جامعه نیازمند اعمال مدیریت جهت نیل به اهدافی زیرا رشد، بقا، سوداوری و… باشند و هر آن چیز که در خصوص اصول، فنون و مهارت‌های مدیریتی در ادبیات مدیریت هست، در اینجا نیز مصداق پیدا می کند. به زعم طرفداران این دیدگاه مدیریت رسانه یعنی اعمال کارکردها و وظایف اساسی مدیریت نظیر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل و نیز سایر وظایف فرعی نظیر گزارش گیری، تأمین منابع انسانی، بودجه بندی و… در یک سازمان رسانه‌ای.

بر اساس این دیدگاه مدیریت رسانه یعنی به کارگیری بهینه منابع مادی و انسانی با بهره گیری از کارکردهایی زیرا برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل به مقصود تحقق اهداف سازمان رسانه‌ای.

اینویلر (۱۹۸۴)، مدیریت رسانه را طراحی، هدایت و توسعه سیستم‌های رسانه‌ای می داند، پرینگل و استار نیز مدیریت رسانه را شامل وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع، هدایت و کنترل دانسته اند و مهارت‌های مدیر رسانه‌ای را در سه مهارت فنی، انسانی و ادراکی اختصار می‌کنند(Pringle، ۲۰۰۶)

پس نظاره می گردد غالب ترین دیدگاه محصول تخصصی شدن علم مدیریت و کاربرد اصول مدیریت عمومی در مورد یک سازمان رسانه‌ای می باشد و از این نظر مدیریت یک سازمان رسانه‌ای تفاوتی با مدیریت سایر سازمان‌ها ندارد و حتی مدیری که در عرصه دیگری موفق می باشد می تواند در مدیریت سازمان رسانه‌ای نیز توفیق لازم را به دست آورد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

سایت منبع

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت 2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد 3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی

تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی با فرمت ورد