عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3 گزاره های پژوهش

1-1- 3 پرسش های اصلی و فرعی

از مرور ادبیات این موضوع اینگونه برداشت می گردد که بایستی مطالعات بعدی در راستای پاسخ به سوالات زیر باشد:

پرسش اصلی

 • چه ارتباط ای بین اندازه هوش معنوی و رهبری موثق در مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین هست؟

پرسش های فرعی

 • چه ارتباط ای بین خودآگاهی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین هست؟
 • چه ارتباط ای بین تسلط بر خویشتنو رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین هست؟

– چه ارتباط ایبین بروز منش معنوی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین هست؟

– چه ارتباط ای بین آگاهی جهانی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین هست؟

 

2-1-3 فرضیه های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2-1-3 فرضیه اصلی

“بین هوش معنوی رهبران و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ارتباط­ی معنادار و مستقیمی هست”.

 • فرضیات فرعی
 • بین خودآگاهی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین ارتباط­ی مثبت و معناداری هست.
 • بین تسلط بر خویشتن و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین ارتباط­ی مثبت و معناداری هست.
 • بین بروز منش معنوی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین ارتباط­ی مثبت و معناداری هست.
 • بین آگاهی جهانی و رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون جانبازان و معلولین ارتباط­ی مثبت و معناداری هست.

 

3-1-3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
 • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
 • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
 • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
 • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
 • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
 • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان