شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کارائی، اثربخشی و بهره وری

مفهوم کارائی معمولآ با واژه اثربخشی و بهره وری اشتباه می گردد. کارائی نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) می باشد یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می گردد به مقداری کاری که بایستی انجام گردد.

تاثیر عبارت از درجه و اندازه رسیدن به اهداف تعیین شده می باشد. به اظهار دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه اندازه از کوشش های انجام شده نتایج مورد نظر را می دهد. در حالی که نحوه بهره گیری و بهره وری از منابع برای نیل به نتایج، مربوط به کارائی می گردد. در واقع اثربخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت بشر از کوشش های انجام شده و کارائی مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع می باشد. ملاحظه می گردد که کارائی جنبه کمی دارد اما اثربخشی جنبه کیفی( ابطحی و کاظمی، 1375: ص 11-10).

بایستی توجه داشت که بهره وری موقعی حاصل می گردد که اثربخشی و کارایی سازمان وجود داشته باشند. بدین ترتیب می توان گفت:

بهره وری= اثربخشی (اجرای کارهای درست) + کارائی (اجرای درست کارها).

3-5-2 ارتباط بین اثربخشی و کارایی

کارایی منش برجسته ایست که افزون بر توانایی انجام کارهای عادی زندگی به گونه ای دلخواه، شامل نشان دادن هوشمندی، بهینه سازی، روشن بینی، اندیشه تیز و بکارگیری آن ها می باشد. در این صورت کارایی مفهوم اثربخشی را نیز در خود دارد.

پیتر دراکر نظریه پرداز بزرگ مدیریت در کتاب نوآوری و پیشگامی مینویسد: “تاکید بر کارایی بدون توجه ویژه به اثربخشی گمراه کننده وخطرناک می باشد. کارایی یعنی انجام کاراها بهتر از آن چیز که که هم اکنون در جریان می باشد”.

کارایی نسبت به اثربخشی دامنه محدودتری دارد و در ارتباط با کارهای درون سازمانی مورد بهره گیری قرار می گیرد. در حالی که اثربخشی مفهوم وسیع تری دارد و ممکن می باشد شامل قلمرو انتخابی سازمان باشد که مشخص می کند سازمان تا چه حد رضایت گروه های ذینفع را برآورده ساخته و به چه خوبی به اهدافش می رسد. در حالی که کارایی به این موضوع برمی گردد که یک سازمان به چه خوبی داده ها را به ستاده ها تبدیل می کند.

کارایی و اثربخشی لزومآ همسو نیستند و در راستای هم حرکت نمی کنند. در بعضی سازمان ها کارایی به اثربخشی منجر می گردد و در بعضی هم بین این دو ارتباط ای وجود ندارد. ممکن می باشد یک سازمانی از کارایی بالایی برخوردار باشد اما نتواند به اهدافش برسد زیرا که کالایی تولید می کند که متقاضی زیادی ندارد. همچنین سازمان ممکن می باشد به هدف های سودآوری خود برسد اما کارایی نداشته باشد.

پیتر دراکر معتقد می باشد که عملکرد یک مدیر را بایستی با معیارهای اثربخشی و کارایی مورد ارزیابی قرار داد. وی از میان این دو شاخص اثربخشی را مهمتر بحساب می آورد. زیرا که اگر اهداف، بدرستی انتخاب نشوند با هیچ میزانی از کارایی نمی توان آن را جبران نمود.

در مقوله کارایی بیشتر به هزینه، و در مقوله اثربخشی بیشتر به هدف توجه می گردد.برای اینکه یک سازمان بتواند موفق گردد بایستی هم دارای کارایی باشد و هم اثربخشی. بعبارت دیگر سازمان و مدیریتی موفق می باشد که با بهره گیری از منابع و امکانات بتواند به اهداف مد نظرش دست یابد. جان کلام پیتر دروکر که از ترکیب تعاریف وی از کارایی و اثربخشی حاصل می گردد اینست: “کار درست را به درستی انجام دهیم “، و این یعنی عملکرد موفق(نخجیرکان،1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای