عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

در هر پژوهشی بر حسب موضوع و امکانات موجود، برای انجام آن از روش خاصی بهره گیری می گردد. این فصل به مواد و روش های مورد بهره گیری در این پژوهش به موارد: نوع مطالعه، جامعه مورد مطالعه،  ابزار و روش گرد آوری داده ها، اعتبار و پایایی ابزار گردآوری داده ها، روش تجزیه وتحلیل داده ها، مکان و زمان انجام مطالعه، روش نمونه گیری، تعریف واژه ها، محدودیت های پژوهش و  ملاحظات اخلاقی می پردازد.

 

3-2- نوع پژوهش:

این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها تحلیلی- توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد که در سال92-1391 انجام گردید.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-3- جامعه پژوهش:

جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال می باشندکه شامل 6 مرکز زیر می باشد.

1- مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

2- مرکز آموزشی درمانی کوثر

3-مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

4- مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن

5- مرکز آموزشی درمانی قدس

6- مرکز آموزشی درمانی ولایت

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

 

1-3-1- هدف اصلی طرح:

تعیین کیفیت خدمات بیمارستانی با بهره گیری از تحلیل اهمیت عملکرد در بیمارستان های  آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 92-1391

 

 

1-3-2- اهداف فرعی طرح:

  • تعیین سطح اهمیت (انتظار) بیماران بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
  • تعیین سطح عملکرد(رضایت) بیماران بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
  • تعیین اندازه شکاف کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
  • مقایسه شکاف کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
  • تعیین جایگاه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات بیمارستان های مورد مطالعه در ماتریس اهمیت- عملکرد
  • مقایسه جایگاه بیمارستان های مورد مطالعه در ماتریس اهمیت- عملکرد
  • تعیین نقاط بحرانی کیفیت در بیمارستان های مورد مطالعه

 

 

 

 

1-3-3- هدف کاربردی :

  • مشخص کردن نقاط قوت و ضعف بیمارستان ها در زمینه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
  • ارائه پیشنهاد کاربردی در جهت ارتقای کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه