عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

معنویت

واژه ی Spirituality (معنویت) از کلمه لاتین Spiritus به معنای نَفَس مشتق شده می باشد که آن نیز خود از Spirare به معنای دمیدن یا  نفس کشیدن مشتق می گردد. در ترجمه های لاتین عهد جدید Spiritualis یا شخص معنوی به کسی گفته می گردد که زندگی او را روح القدس نظم می بخشد، یا تحت تأثیر قرار می دهد. از آغاز قرن دوازدهم، این واژه آرام آرام معانی ضمنی با کارکرد واقعی روانی به خود گرفتکه پیش روی جسمانیت یا مادیت قرار داشت (عبداله زاده و همکاران، 1388: 12) . به عبارت ساده تر معنوی و معنویت به هرآنچه که شامل یا مربوط به معنی و روح باشد گفته می گردد و مقابل ظاهری و مادی می باشد. هر آن چیز که مادی نباشد را معنوی گویند. از نظر بعضی، وصف ناپذیر بودن معنویت مانع ارائه تعریف برای آن می گردد، در حالی که عده ای دیگر کوشش کرده اند تا معنویت را تعریف و مشخص کنند(گیبونز[1]، 2000: 3) .

در لغت نامه دهخدا، معنویت به معنای معنوی بودن می باشد و معنوی یعنی: منسوب به معنی، حقیقی، راست، اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی و روحانی( دهخدا، 763). فرهنگ لغت آکسفورد نیز معنویت را اینگونه معنی کرده می باشد:” حالت یا ویژگی علاقمندی و در نظر داشتن مسائل معنوی به عشق یا دلبستگی به پدیده های معنوی”.

معنویت احساسی می باشد نسبت به خود، خداوند، دیگران و جهان هستی و جستجویی می باشد در جهت کمال. در ضمن معنویت مورد نظر در این پژوهش فرادینی می باشد لذا جهان شمول بوده و تابع سن، مذهب، نژاد و جنسیت نیست. بعبارت دیگر مقصود از معنویت عقیده داشتن به : “وجود چیزی بزرگتر از من”  چیزی که سرچشمه آفرینش می باشد- و داشتن ارتباط با آن سرچشمه. در بعضی از مذاهب سنتی این سرچشمه آفرینش یک شخصیت بشر گونه می باشد. در بعضی دیگر از ادیان یک وجود مرموز غیرقابل شناختن( ویگل ورث[2]، 2003: 4).

مطالعه های انجام شده پیرامون معنویت بصورت اشکال مختلفی صورت گرفته می باشد. بعضی معنویت را بعنوان تلاشی برایحد اعلا بودن می بینند، در حالی که سایرین آنرا بعنوان یک میل شدید برای اعلا بودن می دانند. همچنین ممکن می باشد که  معنویت  را بعنوان اقداماتی در راستای نقطه متعالی درک شده تصور کنند و باور به پایدار بودن تمام موجودات می باشد. بعضی از تحقیقات جدیدتر معنویت را بعنوان زندگی معنادار با حد اعلای بودن، وجود یک نیروی حیات بخش یا یک حقیقت محض می دانند. سایر مطالعات نیز معنویت را بعنوان احساس داشتن ارتباط با موجود یا موجوداتی دیگرو با عالمی برتر تعریف کرده اند ( سمیرسیوز[3]، 2011: 137).

ضروری می باشد میان معنویت(Spirituality) با S بزرگ و معنویت با s کوچک فرق قائل گردید. تفاوت میان دو واژه آن می باشد که معنویت با S بزرگ شامل موجودی مقدس یا واقعیت غایی می گردد حال آنکه معنویت با s کوچک چنین نمی باشد. با وجود این لازم نیست در معنویت ( با S بزرگ) مفهوم فرد از وجود مقدس یا واقعیت غایی به سبک و سیاق مذهبی اظهار گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از جذاب ترین ویژگی های معنویت با S بزرگ، آزادی برای خلق مفهومی فردی از وجود مقدس یا واقعیت غایی می باشد. متفاوت از آن چیز که از معنویت به S بزرگ مستفاد می گردد، عموماً معنویت با s کوچک برای تصریح به معنای دوم بکار می رود. برای توصیف تجربیات روان شناختی خاصی که در واقع ارتباطی با وجود مقدس یا واقعیت ندارد و همچنین برای توصیف تجربیات تکان دهنده ارتباط با دیگران یا طبیعت بهره گیری می گردد.

[1] . Gibbons

  1. Wigglesworth
  2. Semercioz

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان