عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2 بازده به مقیاس الگوی مورد بهره گیری

بازده به مقیاس مفهومی می باشد بلندمدت که منعکس کننده نسبت افزایش در خروجی به ازاء افزایش در اندازه ورودی ها می باشد. این نسبت می تواند ثابت، صعودی یا نزولی باشد. نسبت بازده ثابت به مقیاس وقتی صادق می باشد که افزایش در ورودی ها به همان نسبت موجب افزایش در خروجی می گردد.

برای مثال اگر نیروی کار و سرمایه دو برابر گردد، نتیجه آن دو برابر شدن اندازه محصول می گردد. بازده صعودی به مقیاس آنست که اندازه خروجی به نسبتی بیش از اندازه افزایش در ورودی ها افزایش یابد و در صورتیکه اندازه افزایش در خروجی ها کمتر از نسبتی باشد که ورودی ها افزایش داده شوند، بازده نزولی نسبت به مقیاس ایجاد شده می باشد. (فرجی، 1388)

اندرسون معتقد می باشد که یک تابع تولید تک مقداری ممکن می باشد تمام سه نوع بازده به مقیاس فوق الذکر را در برگیرد. همچنین بعضی از اقتصاددانان فرض می کنند که تاع تولید برای مقدار کمی از ورودی ها بازده فزاینده به مقیاس دارند که با افزایش بیشتر در ورودی ها پس از عبور از مرحله بازده ثابت، مرحله بازده کاهشی به مقیاس تولید به وجود خواهد آمد.( کرامتی، 1382)

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بازده به مقیاس ثابت: بازده به مقیاس ثابت به آن معناست که هر مضربی از ورودی ها همان مضرب از خروجی ها را تولید می کند.
  • بازده به مقیاس متغیر: بازده به مقیاس متغیر بدین معنی می باشد که هر مضربی از ورودی ها همان مضرب از خروجی ها، کمتر از آن و یا بیشتر از آن را تولید می کند.

( بازده به مقیاس صعودی: با ورود مضربی از ورودی ها، بیش از مضرب آن، خروجی ها تولید گردد.

بازده به مقیاس نزولی: مضربی از ورودی ها نتواند همان مضرب از خروجی ها را تولید کند و مضرب خروجی ها کمتر از ورودی ها باشد).

چارنز، کوپر و رودز همچنین در ساخت مدل تحلیل پوششی داده ها به یک ارتباط تجربی در ارتباط با تعداد واحدهای مورد ارزیابی و تعداد ورودی ها و خروجی ها به صورت زیر رسیده اند:

تعداد واحد های مورد ارزیابی ≥ 3 (تعداد خروجی ها + تعداد ورودی ها)

عدم بکارگیری ارتباط فوق در اقدام موجب می گردد که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گرفته و به بیانی دیگر دارای امتیاز کارایی یک گردند. لذا قدرت تفکیک مدل به این ترتیب کاهش می یابد.

3-8-2 مجموعه مرجع و واحد مجازی

مجموعه مرجع برای هر واحد غیر کارا متشکل از یک یا ترکیبی از دو یا چند واحد کاراست که به عنوان الگو معرفی می گردند.

برای نمونه در شکل 2-6، واحدهای D و C را می توان به عنوان واحدهای مرجع برای واحد B در نظر گرفت. همچنین واحد B که ترکیب محدبی از واحدهای مرجع D و C می باشد را واحد مجازی می نامند.

واحد مجازی B از تقاطع خط شعاعی واصل OB با مرز کارا بدست می آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای