عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

نشان دهنده طریقه کاهش بهره وری می باشد

 

MPI را می توان به ضرب TEC و TC با فرض VRS متمایز نمود. TEC نیز که به عنوان تاثیر catch-up شناخته شده می باشد؛ به درجه پیشرفت یا کاهش TE از یک DMU تصریح دارد. Tc نیز به عنوان تاثیرات مرزی تغییر یا تاثیر نوآورانه شناخته شده می باشد؛ تغییر در سرحد اثربخشی دو دوره زمانی را منعکس می­نماید. دو شاخص را می توان به صورت زیر تعریف نمود:

که

در معادله بالا

 

بعلاوه

پس:

بر پیشرفت در TE تصریح دارد

بر عدم تغییر در TE تصریح دارد؛ و

بر کاهش درTE تصریح دارد.

در عین حال، TEC را می توان به PTEC و SEC تجزیه نمود که به صورت زیر تعریف می گردد:

 

TEC = PTEC × SEC

که

 

 

در معادله بالا

بر پیشرفت در TC

بر ثبات در TC ؛ و

بر کاهش در TC تصریح دارد.

هنگامی که  ، می گردد یعنی در مقایسه با دوره t، دوره t+1 به بازده به مقیاس ثابت نزدیک تر می باشد؛ یعنی DMU به مقیاس تولید بهینه نزدیک تر می باشد.

به هنگامی که   می گردد یعنی دوره t+1 در مقایسه با دوره t، از بازده به مقیاس ثابت دورتر می باشد؛ یعنی DMU از مقیاس تولید بهینه دورتر می باشد.(Shyu,and Chiang, 2012)

6-1 موانع و محدودیت های پژوهش

  1. نبود پژوهش کافی در ایران در این حوزه از لحاظ روش مورد نظر.
  2. معضلات در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز.

7-1 داده ها و متغیرها

با در نظر داشتن ادبیات پژوهش و تحقیقات انجام شده و مصاحبه هایی که در طی انجام پژوهش با خبرگان بانکداری انجام گردید متغیر های ورودی و خروجی را از جدول1-1 استخراج می کنیم.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای