عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

 

فصل اول کلیات پژوهش.. 1

1-1مقدمه.. 3

2-1بیان مساله.. 4

3-1ضرورت و اهمیت موضوع.. 5

4-1گزاره های پژوهش.. 6

1-4-1پرسشهای اصلی و فرعی 6

2-4-1هدف های پژوهش 6

5-1روش پژوهش.. 6

1-5-1 قلمرو مکانی- جامعه پژوهش 6

2-5-1 قلمرو زمانی پژوهش 6

3-5-1روشهای گردآوری داده ها 6

4-5-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 7

5-5-1روش کلی پژوهش 7

6-1 موانع و محدودیت های پژوهش.. 10

7-1 داده ها و متغیرها.. 10

8-1-1نقشه راه.. 12

9-1 تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش.. 14

فصل دوم. 16

مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 16

1-2- مقدمه.. 18

2-2ویژگی های یک نظام ارزیابی عملکرد.. 19

3-2 روش های موجود ارزیابی کارایی شعب بانک.. 19

4-2متدولوژی پایه.. 20

5-2 مروری بر مبانی نظری سنجش کارائی.. 20

1-5-2 مفهوم بهره وری و کارائی: 20

2-5-2 کارائی، اثربخشی و بهره وری 21

3-5-2 ارتباط بین اثربخشی و کارایی 21

4-5-2 نکاتی درمورد سنجش کارایی 22

5-5-2 دو منظر در اندازه گیری کارایی 23

6-5-2 انواع کارایی 23

6-2 ارزیابی عملکرد.. 24

1-6-2 سابقه ارزیابی عملکرد 25

2-6-2- اهداف ارزیابی عملکرد 25

3-6-2 علل مختلف ارزیابی عملکرد 26

7-2 روشهای مختلف اندازه گیری کارایی.. 27

1-7-2 روش پارامتری 27

2-7-2 روش های ناپارامتری 27

3-7-2 روش تابع مرزی تصادفی(SFA). 28

8- 2روش تحلیل پوششی داده ها( DEA).. 31

1-8-2نحوه کارکرد تحلیل پوششی داده ها 34

2-8-2دو مشخصه ی اساسی برای مدل تحلیل پوششی داده ها 37

1-2-8-2 ماهیت الگوی مورد بهره گیری.. 37

2-2-8-2 بازده به مقیاس الگوی مورد بهره گیری.. 37

3-8-2 مجموعه مرجع و واحد مجازی 38

4-8-2برخی از مزایا و اشکالات روش DEA 39

9-2مقایسه روش پارامتری و ناپارامتری.. 39

جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری 39

10-2انواع الگوهای اصلی تحلیل پوششی داده ها.. 40

1-10-2مدل مضربی CCR ورودی محور 40

2-10-2 مدل مضربی CCR خروجی محور 41

3-10-2 مدل پوششی CCR ورودی محور 41

4-10-2 مدل پوششی CCR خروجی محور 42

5-10-2 مدل مضربی BCC  ورودی محور 42

6-10-2 مدل مضربی BCC خروجی محور 43

7-10-2 مدل پوششی BCC  ورودی محور 44

8-10-2 مدل پوششی BCC  خروجی محور 44

11-2روش های رتبه بندی واحدهای کارا.. 44

1-11-2 مدل اندرسون و پترسون 45

2-11-2 رتبه بندی کامل با بهره گیری از AHP/DEA 45

12-2 الگوبرداری در DEA.. 46

13-2 مفهوم بهره وری.. 47

1-13-2روشهای اندازه گیری بهره وری 48

1-1-13-2شاخص بهره وری لاسپیرز.. 48

2-1-13-2 شاخص بهره وری پاشه.. 49

3-1-13-2شاخص بهره وری اجورث.. 49

4-1-13-2 شاخص بهره وری سولو.. 49

4-2-13-2شاخص بهره وری ترنکوئیست.. 49

5-2-13-2شاخص بهره وری کل عوامل( شاخص مالم کوئیست).. 49

14-2استخراج شاخص مالم کوئیست از داده های روش تحلیل پوششی داده ها.. 51

15-2سوابق مطالعاتی.. 52

تحقیقات داخلی. 66

16-2آشنایی با بانک ملی.. 69

2-16-2 نمودار سازمانی بانک 71

اختصار فصل و جمع بندی. 72

فصل سوم. 73

روش شناسی پژوهش. 73

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3مقدمه.. 74

2-3روش های ارزیابی کارایی.. 74

3-3 متغیرهای پژوهش.. 75

4-3تعریف متغیرهای پژوهش.. 78

1-4-3متغیرهای ورودی: 78

2-4-3متغیرهای خروجی 80

5-3جامعه آماری.. 81

جدول 3-3 شعبه های درجه یک بانک ملی 81

6-3 انتخاب DMU ها.. 81

8-3روشهای گردآوری داده ها.. 82

9-3مدل پژوهش.. 82

14-3 مدل پژوهش.. 85

10-3رتبه بندی واحد های کارا.. 74

1-10-3 مدل اندرسون –پترسون 74

2-10-3نمادهای مدل.. 74

11-3 کارا کردن واحدهای ناکارا.. 74

فصل چهارم. 76

تجزیه و تحلیل داده ها. 76

1-4مقدمه.. 93

2-4 توصیف بانک مورد مطالعه و متغیرهای پژوهش.. 94

3-4 تجزیه و تحلیل آماری داده ها و تحلیل همبستگی متغیرهای مدل.. 100

4-4 مرحله اول.. 102

جدول 8-4 مرحله اول: مدل BCC وردی محور –سال 1391 104

5-4 رتبه بندی.. 105

نتایج رتبه بندی واحدهای کارا قبل از تعدیل ورودی ها. 105

6-4 مرحله دوم : تعدیل ورودی های مدل با بهره گیری از مدل SFA.. 106

7-4 مرحله سوم.. 110

8-4 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا بعد  از تعدیل ورودی ها.. 112

8-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست.. 113

فصل پنجم. 93

نتیجه گیری و پیشنهادات. 93

1-5 مقدمه.. 118

2-5 تحلیل پوششی داده ها.. 118

3-5 تحلیل نتایج.. 120

4-5 پشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 122

5-5 پیشنهادات کاربردی.. 123

6-5محدودیت های پژوهش.. 123

منابع فارسی. I

منابع لاتین. IV

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای