دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

 

فصل اول کلیات پژوهش.. 1

1-1مقدمه.. 3

2-1بیان مساله.. 4

3-1ضرورت و اهمیت موضوع.. 5

4-1گزاره های پژوهش.. 6

1-4-1پرسشهای اصلی و فرعی 6

2-4-1هدف های پژوهش 6

5-1روش پژوهش.. 6

1-5-1 قلمرو مکانی- جامعه پژوهش 6

2-5-1 قلمرو زمانی پژوهش 6

3-5-1روشهای گردآوری داده ها 6

4-5-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 7

5-5-1روش کلی پژوهش 7

6-1 موانع و محدودیت های پژوهش.. 10

7-1 داده ها و متغیرها.. 10

8-1-1نقشه راه.. 12

9-1 تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش.. 14

فصل دوم. 16

مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 16

1-2- مقدمه.. 18

2-2ویژگی های یک نظام ارزیابی عملکرد.. 19

3-2 روش های موجود ارزیابی کارایی شعب بانک.. 19

4-2متدولوژی پایه.. 20

5-2 مروری بر مبانی نظری سنجش کارائی.. 20

1-5-2 مفهوم بهره وری و کارائی: 20

2-5-2 کارائی، اثربخشی و بهره وری 21

3-5-2 ارتباط بین اثربخشی و کارایی 21

4-5-2 نکاتی درمورد سنجش کارایی 22

5-5-2 دو منظر در اندازه گیری کارایی 23

6-5-2 انواع کارایی 23

6-2 ارزیابی عملکرد.. 24

1-6-2 سابقه ارزیابی عملکرد 25

2-6-2- اهداف ارزیابی عملکرد 25

3-6-2 علل مختلف ارزیابی عملکرد 26

7-2 روشهای مختلف اندازه گیری کارایی.. 27

1-7-2 روش پارامتری 27

2-7-2 روش های ناپارامتری 27

3-7-2 روش تابع مرزی تصادفی(SFA). 28

8- 2روش تحلیل پوششی داده ها( DEA).. 31

1-8-2نحوه کارکرد تحلیل پوششی داده ها 34

2-8-2دو مشخصه ی اساسی برای مدل تحلیل پوششی داده ها 37

1-2-8-2 ماهیت الگوی مورد بهره گیری.. 37

2-2-8-2 بازده به مقیاس الگوی مورد بهره گیری.. 37

3-8-2 مجموعه مرجع و واحد مجازی 38

4-8-2برخی از مزایا و اشکالات روش DEA 39

9-2مقایسه روش پارامتری و ناپارامتری.. 39

جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری 39

10-2انواع الگوهای اصلی تحلیل پوششی داده ها.. 40

1-10-2مدل مضربی CCR ورودی محور 40

2-10-2 مدل مضربی CCR خروجی محور 41

3-10-2 مدل پوششی CCR ورودی محور 41

4-10-2 مدل پوششی CCR خروجی محور 42

5-10-2 مدل مضربی BCC  ورودی محور 42

6-10-2 مدل مضربی BCC خروجی محور 43

7-10-2 مدل پوششی BCC  ورودی محور 44

8-10-2 مدل پوششی BCC  خروجی محور 44

11-2روش های رتبه بندی واحدهای کارا.. 44

1-11-2 مدل اندرسون و پترسون 45

2-11-2 رتبه بندی کامل با بهره گیری از AHP/DEA 45

12-2 الگوبرداری در DEA.. 46

13-2 مفهوم بهره وری.. 47

1-13-2روشهای اندازه گیری بهره وری 48

1-1-13-2شاخص بهره وری لاسپیرز.. 48

2-1-13-2 شاخص بهره وری پاشه.. 49

3-1-13-2شاخص بهره وری اجورث.. 49

4-1-13-2 شاخص بهره وری سولو.. 49

4-2-13-2شاخص بهره وری ترنکوئیست.. 49

5-2-13-2شاخص بهره وری کل عوامل( شاخص مالم کوئیست).. 49

14-2استخراج شاخص مالم کوئیست از داده های روش تحلیل پوششی داده ها.. 51

15-2سوابق مطالعاتی.. 52

تحقیقات داخلی. 66

16-2آشنایی با بانک ملی.. 69

2-16-2 نمودار سازمانی بانک 71

اختصار فصل و جمع بندی. 72

فصل سوم. 73

روش شناسی پژوهش. 73

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3مقدمه.. 74

2-3روش های ارزیابی کارایی.. 74

3-3 متغیرهای پژوهش.. 75

4-3تعریف متغیرهای پژوهش.. 78

1-4-3متغیرهای ورودی: 78

2-4-3متغیرهای خروجی 80

5-3جامعه آماری.. 81

جدول 3-3 شعبه های درجه یک بانک ملی 81

6-3 انتخاب DMU ها.. 81

8-3روشهای گردآوری داده ها.. 82

9-3مدل پژوهش.. 82

14-3 مدل پژوهش.. 85

10-3رتبه بندی واحد های کارا.. 74

1-10-3 مدل اندرسون –پترسون 74

2-10-3نمادهای مدل.. 74

11-3 کارا کردن واحدهای ناکارا.. 74

فصل چهارم. 76

تجزیه و تحلیل داده ها. 76

1-4مقدمه.. 93

2-4 توصیف بانک مورد مطالعه و متغیرهای پژوهش.. 94

3-4 تجزیه و تحلیل آماری داده ها و تحلیل همبستگی متغیرهای مدل.. 100

4-4 مرحله اول.. 102

جدول 8-4 مرحله اول: مدل BCC وردی محور –سال 1391 104

5-4 رتبه بندی.. 105

نتایج رتبه بندی واحدهای کارا قبل از تعدیل ورودی ها. 105

6-4 مرحله دوم : تعدیل ورودی های مدل با بهره گیری از مدل SFA.. 106

7-4 مرحله سوم.. 110

8-4 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا بعد  از تعدیل ورودی ها.. 112

8-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست.. 113

فصل پنجم. 93

نتیجه گیری و پیشنهادات. 93

1-5 مقدمه.. 118

2-5 تحلیل پوششی داده ها.. 118

3-5 تحلیل نتایج.. 120

4-5 پشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 122

5-5 پیشنهادات کاربردی.. 123

6-5محدودیت های پژوهش.. 123

منابع فارسی. I

منابع لاتین. IV

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق