عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2متدولوژی پایه

تنوع وظایف واحدهای سازمانی اعم از وظایف عمومی و اختصاصی به پیچیدگی ارزیابی آنها می افزاید و بهره گیری از ابزارهای کارآمد علمی را برای محقق ساختن یک ارزیابی واقعی از این سازمان ها اجتناب ناپذیر می کند. سالهاست که ارزیابی عملکرد غیر از اساسی ترین فعالیت های سازمان های مالی و تجاری قرار گرفته می باشد. بر همین اساس بخش قابل توجهی از مطالعات نظری و علمی محققان علوم و صنایع به ایجاد و بهبود روشهای ارزیابی و عملکردی اختصاص یافته می باشد. امروزه سازمان های تجاری و مالی دارای فرایندهای پیچیده ای هستند روش های سنتی ارزیابی عملکرد نه تنها راهنمایی برای بهبود کارایی و بهره وری ارائه نمی دهند، بلکه با محاسبه نتایج نادقیق مانعی برای افزایش بهره وری سازمان می شوند، پس بهره گیری از روش های مناسب و به کارگیری مدل های پیشرفته علمی اولین گام در بهبود بهره وری سازمان می باشد.

سالهاست که تعداد بسیاری از محققان در کشورهای مختلف(به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی) مطالعات خود را بر بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی شعب بانک اختصاص داده اند و بر اساس این نتایج نظام های ارزیابی بسیاری از بانک های معتبر دنیا بر پایه تحلیل پوشش داده ها طراحی شده می باشد. تحلیل پوششی داده ها شاخه ای از پژوهش در عملیات می باشد که به مطالعه و ارزیابی کارایی واحدهای مشابه می پردازد. توان بالای تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی و ویژگی های خاص این شاخه باعث شده می باشد در بسیاری از حوزه های مختلف، از صنایع نفت و گاز تا بیمارستان ها و بانک ها مورد بهره گیری قرار گیرد. هر سال تعداد بسیاری مقاله علمی در این زمینه به انتشار می رسد و چندین هزار مرجع معتبر بین المللی پشتوانه علمی این شاخه را می سازد. تحلیل پوششی داده ها در دو دهه اخیر رشد چشم گیری داشته می باشد که در ادامه به اظهار ساختار اساسی و ویژگی ها این روش پرداخته می گردد(نادری، 1391).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای