عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

              عنوان                                                                                                                                            صفحه

 

فصل  اول: کلیات پژوهش

 • اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
 • اهمیت و ضرورت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………. 2
 • گزاره های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-1-3  پرسش های اصلی و فرعی…………………………………………………………………………………………………………… 5

2-1-3  فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 5

 • اهداف پژوهش یا نتایج مورد انتظار……………………………………………………………………………………………….. 6
 • روش کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-1-4  قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 6

2-1-4  قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

 • قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 7
 • روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه …………………………………………………………………………………….. 7
 • روشهای گرداوری داده ها و ابزار مورد بهره گیری برای آن ………………………………………………………………… 7
 • روش های تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………. 7
 • چارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 8
 • تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..10
  • معنویت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
  • هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
  • رهبری موثق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
  • خودآگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
  • شفافیت در روابط …………………………………………………………………………………………………………………………… 11
  • پردازش متعادل …………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
  • جنبه های درونی اخلاق …………………………………………………………………………………………………………………. 11
 • اختصار فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: ادبیات پژوهش

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
 • بخش اول: ادبیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 16
  • هوش و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………………… 16
  • معنویت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
   • رویکردهای مختلف در ارتباط با معنویت…………………………………………………………………….. 20
   • تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار ………………………………………………………………………. 22
   • تفاوت میان دین و معنویت ………………………………………………………………………………………. 23
  • هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………… 25
   • اجزاء هوش معنوی …………………………………………………………………………………………………. 33
   • تعریف عملیاتی هوش معنوی …………………………………………………………………………………. 34
   • کاربرد هوش معنوی در محیط کار ……………………………………………………………………………. 35
   • ابعاد هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………….. 39
   • هوش معنوی از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………………… 41

6-3-2-2  رشد هوش معنوی …………………………………………………………………………………………………… 47

 • مولفه های هوش معنوی در اسلام …………………………………………………………………………… 49

8-3-2-2 نحوه سنجش هوش معنوی در افراد …………………………………………………………………………… 51

9-3-2-2 نحوه اندازه گیری هوش معنوی با بهره گیری از مدل ویگلور …………………………………………….. 54

 • رهبری موثق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
  • تعریف رهبری ………………………………………………………………………………………………………… 55
  • مروری بر سبک های رهبری …………………………………………………………………………………….. 61

3-4-2-2 مفهوم موثق بودن ……………………………………………………………………………………………………. 67

4-4-2-2 ابعاد رهبری موثق …………………………………………………………………………………………………….. 74

1-4-4-2-2 خودآگاهی ……………………………………………………………………………………………………. 74

2-4-4-2-2 پردازش متعادل …………………………………………………………………………………………….. 75

3-4-4-2-2 جنبه های درونی اخلاق ………………………………………………………………………………… 76

 • شفافیت در روابط …………………………………………………………………………………………… 77

5-4-2-2رهبری موثق در محیط کار …………………………………………………………………………………………. 79

 • بخش دوم: پیشینه تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………… 81
  • تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………….. 81
  • تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………. 97
 • بخش سوم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 102
 • بخش چهارم: مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 105

اختصار فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
 • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
 • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
 • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید