عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در شرایط پیچیده، ناپایدار، متغیر، غیرقابل پیش بینی و رقابتی محیط امروزی، رهبر سازمانی نیازمند ایجاد اعتماد افزون تر با کارکنان می باشد. سبک رهبری موثق ( اصیل) روش مناسبی برای افزایش اعتماد به شمار می رود. پس در این پژوهش برآنیم تا اندازه اعتماد و موثق بودن رهبری در نزد پیروان بحث کنیم و ارتباط این سبک از رهبری را با هوش معنوی مطالعه کنیم تا در واقع ببینیم هوش معنوی رهبران با سبک رهبری موثق ایشانرابطه دارد؟ و آیا می توان با ایجاد فضای معنوی در سازمانها روابط میان رئیس و مرئوس بهبود بخشید؟ و سوال اصلی این پژوهش این می باشد که آیا بین اندازه هوش معنوی رهبران و موثق بودن آنان نزد زیردستانشان ارتباط­ی معناداری هست؟

جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین می باشد که با بهره گیری از روش پژوهش توصیفی، کاربردی و پیمایشی انجام گردید. به تعداد 185پرسشنامه (N=) توزیع گردید. و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصله نشان داد که با 99٪اطمینان بین هوش معنوی و رهبری موثق ارتباط­ی معنادار هست.

 

واژگان کلیدی: معنویت، هوش معنوی، رهبری موثق، خودآگاهی، شفافیت در روابط، پردازش متعادل و جنبه های درونی اخلاقی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان