ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2-6 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم

بین سرمایه در گردش وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست.

با در نظر داشتن ضریب  تعیین بدست آمده بین دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها، دوره گردش موجودی ها ودوره تبدیل وجه نقد که برابر0.861981 و همچنین سطح معناداری هرکدام  می توان نتیجه گرفت که با 95٪ اطمینان فرض H0 رد، و فرض H1 پذیرفته می گردد. به سخن دیگر بین  دوره وصول مطالبات ودوره گردش موجودی ها با عدم تقارن زمانی سود ارتباط معکوس و دوره پرداخت بدهی ها ودوره  تبدیل وجه نقد ارتباط مستقیم ومعناداری  دارد.

اما فرضیاتی از تحقیقات گذشته، مشابه فرضیات پژوهش حاضر جهت مقایسه نتایج وجود نداشته می باشد.

5-2-7 نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم

بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود رابظه معناداری هست.

باتوجه به ضریب تعیین  بدست آمده بین دوره وصول مطالبات و هموارسازی  سود که برابر   0.852257می باشد وهمچنین سطح معناداری 0.00000  می توان نتیجه گرفت که با اطمینان 95٪ فرض H0 رد، و فرض H1 پذیرفته می گردد. به اظهار دیگر بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معکوس  ومعناداری هست.

اما فرضیاتی از تحقیقات گذشته، مشابه فرضیات پژوهش حاضر جهت مقایسه نتایج وجود نداشته می باشد.

5-2-8 نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم

بین دوره پرداخت بدهی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست.

با در نظر داشتن ضریب تعیین بدست آمده که برابر  0.852250 و همچنین سطح معناداری   0.733678 می توان نتیجه گرفت که با اطمینان 95٪ فرض H0 تایید وفرض H1 رد می گردد . به سخن دیگر بین دوره پرداخت بدهی ها وهموارسازی ارتباط معنا داری وجود ندارد.

اما فرضیاتی از تحقیقات گذشته، مشابه فرضیات پژوهش حاضر جهت مقایسه نتایج وجود نداشته می باشد.

5-2-9 نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بین دوره گردش موجودی ها وهموار سازی سود ارتباط معناداری هست.

باتوجه به ضریب تعیین بدست آمده بین دوره گردش موجودی ها  و هموارسازی  سود که برابر0.856446  می باشد وهمچنین سطح معناداری   0.0000   می توان نتیجه گرفت که با اطمینان 95٪ فرض H0 رد، و فرض H1 پذیرفته می گردد. به اظهار دیگر بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط  معکوس  ومعناداری هست.

اما فرضیاتی از تحقیقات گذشته، مشابه فرضیات پژوهش حاضر جهت مقایسه نتایج وجود نداشته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری