ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتارسوم:متغیرهای سرمایه درگردش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-1 دوره وصول مطالبات

هدف اساسی مدیران شرکت افزایش ارزش شرکت می‌باشد. دراین ارتباط مدیریت حساب های دریافتنی می توانددردستیابی این مهم مؤثرباشد. بسیاری ازمدل‌های مدیریت دارایی‌های جاری که درادبیات مدیریت مالی گنجانده شده می باشد فرض می کنندکه افزایش سوددفتری هدف اصلی تأمین مالی می باشد، که این مدل، افزایش سوددفتری بایستی باسایراهداف مرتبط گردد ( مدل افزایش ارزش شرکت ). راهکارافزایش ارزش شرکت همواره باریسک وعدم اطمینان همراه می باشد. یک افزایش درحساب های دریافتنی یک شرکت هم باعث افزایش سرمایه درگردش و هم باعث افزایش هزینه نگهداری و مدیریت حساب های دریافتنی می گردد. که این هزینه ها ارزش شرکت راکاهش می دهد. امایک سیاست درست درمدیریت پرتفوی حساب های دریافتنی می تواندارزش شرکت را افزایش دهد (عبدل نژاد رازلیقی، 1386،ص31).

به طورکلی دوره وصول مطالبات، معیاری برای سنجش مدت زمان لازم برای وصول نقدی مطالبات حاصل ازفروش مشتریان به شمار می رود. دوره وصول مطالبات، کارایی واحدانتفاعی رادروصول وجوه مرتبط بافروش های نسیه نشان می دهد. علاوه براین، نسبت موردبحث می تواند سیاست های اعتباری واحدانتفاعی را نیزمنعکس کند. چنانچه مدت زمان بیشتری به مشتریان فرصت داده شودتا بدهی خودرا بپردازند، دوره وصول مطالبات بیشترخواهدبود. طولانی بودن نسبی دوره وصول مطالبات الزاماپدیده‌ای منفی محسوب نمی گردد، زیرا سختگیری بیش ازحد درموردوصول سریع مطالبات می تواند به کاهش فروش منجرمی‌گردد(تروئل وسولانو،2006،ص8).

برای تحلیل دوره وصول مطالبات از دو روش بهره گیری می گردد. یکی زمان بندی مطالبات و دیگری تعیین دوره وصول مطالبات.

1.زمان بندی مطالبات

برای زمان بندی مطالبات حساب ها و اسناد دریافتنی بر حسب مدت از تاریخ سررسید طبقه بندی می شوند. به گونه مثال حساب هایی که تا یک ماه از سررسید آنها گذشته می باشد با هم مقصود و به همین ترتیب حساب هایی که دو ماه و سه ماه و… از موعد وصول آنها گذشته می باشد به تناسب مدت با یکدیگر طبقه بندی می گردد. از روی این صورت یا جدول بهتر می توان قابلیت وصول مطالبات را پیش بینی و برآورد نمود. به عنوان مثال وقتی جمع مطالباتی را که چند سال از سررسید آنها گذشته با مطالباتی که تازه سررسید آنها فرا رسیده می باشد مقایسه کنیم می بینیم که شاید 10% از حساب سال های قبل هم در سال جاری وصول نشود در حالی که بیش از 95% مطالبات اخیر به حیطه وصول در خواهد آمد.

2.دوره وصول مطالبات

هر گاه زمان بندی حساب ها و اسناد دریافتنی مشکل باشد و یا مطالعه بیشتری ضروری تشخیص داده گردد تعیین دوره وصول مطالبات سودمند واقع خواهد گردید. برای تعیین دوره وصول مطالبات آغاز فروش نسیه را به تبیین زیر محاسبه  می کنند:

فروش نسیه روزانه= فروش نسیه سالیانه/365

این نسبت نشان دهنده متوسط فروش نسیه روزانه شرکت می باشد. که اگر حساب های دریافتنی را بر فروش نسیه روزانه تقسیم کنیم دوره وصول مطالبات به تبیین زیر بدست خواهد آمد) میرتونی،1388، ص 53).

دوره وصول مطالبات = متوسط حساب های دریافتنی / فروش نسیه

در مواردی که تعیین متوسط مطالبات مشکل یا نیازمند صرف وقت زیاد باشد از مانده مطالبات در پایان سال بهره گیری می کنند. همچنین در صورتی که حساب فروش نسیه از فروش نقدی تفکیک نشده باشد ممکن می باشد به جای فروش نسیه برای محاسبه دوره وصول مطالبات از مبلغ کل فروش بهره گیری کنند . به کار بردن مانده حساب مطالبات در پایان سال به جای متوسط آن و یا بهره گیری از کل فروش به جای فروش نسیه از دقت نتیجه می کاهد. اما در موسساتی که اندازه فروش نقد و نسیه به نسبت ثابتی باشد و در خط مشی فروش نسیه تغییراتی به وجود نیامده باشد نتیجه را می توان مورد بهره گیری قرار داد، زیرا در مقام مقایسه با سال های گذشته اثر بالا بودن رقم فروش از فروش نسیه جبران می گردد.

در مقایسه دوره وصول مطالبات با شرایط فروش کالا به گونه نسیه به گونه عمومی نباید اختلاف فاحشی نظاره گردد. به عنوان مثال دوره وصول سی روزه در ارتباط با شرکتی که کالا را با وعده ده روزه می فروشد حکایت از کندی دستگاه وصول می کند در حالی که اگر به گونه عمومی به هنگام فروش، سررسید سی روز یا بشتر باشد دوره محاسبه شده مطلوب به نظر می رسد (وکیلی فرد، وهمکاران ،1384،ص121).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید