عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- نتیجه ­گیری

طی هر پژوهش ، محقق به دنبال یافتن پاسخی برای سؤالات خود در خصوص پژوهش بوده می باشد، لذا در قالب نتیجه گیری تمامی اطلاعات به دست آورده شده مورد مطالعه قرار گرفته و از میان آنها جواب‌هایی متناسب با سؤالات استخراج می گردد.

در این پژوهش جمعا 384 تن از کارکنان شرکت کردند که شامل 237 نفر مرد و 147 نفر زن و در سنین بین 20 تا بالای 60سال بودند. تحصیلات این گروه از شرکت کنندگان از دیپلم تا بالای فوق­لیسانس متغیر بود و از لحاظ سابقه کاری، سابقه­ای از زیر 5 تا بیش از سی سال داشتند.

این پژوهش، چنان که در فصل­های گذشته نیز تصریح گردید، چهار پرسش (فرضیه) را مطرح نمود:

فرضیه اصلی این پژوهش، ارتباط بین مولفه­های دانش مدیریت حسابداری و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی را مورد مطالعه قرار می­دهد، با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل آماری ارائه شده در فصل قبل، چنین به نظر می‌رسد که بین دانش مدیریت حسابداری و سرمایه فکری سازمان‌های دولتی ارتباط مثبت و معنی­داری هست و هرچقدر دانش مدیریت حسابداری بیشتر باشد، سرمایه فکری سازمان‌های دولتی بهبود می­یابد.

فرضیه اول، ارتباط بین مدیریت بودجه و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی را مورد مطالعه قرار می­دهد، تجزیه و تحلیل آماری نشان می­دهد که بین مدیریت بودجه و سرمایه فکری سازمان‌های دولتی ارتباط مثبت و معنی­داری هست و با افزایش مدیریت بودجه، سرمایه فکری در سازمان‌های دولتی بیشتر می گردد.

فرضیه دوم، ارتباط میان بودجه هزینه و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی، را مورد مطالعه قرار می­دهد، طبق تجزیه و تحلیل آماری، میان بودجه هزینه و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی، ارتباط معنی داری هست و با افزایش بودجه هزینه، سرمایه فکری در سازمان‌های دولتی بهتر و کاراتر می­گردد.

فرضیه سوم، هزینه­یابی بر مبنای فعالیت و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی را مورد مطالعه قرار می­دهد، طبق تجزیه و تحلیل آماری، میان هزینه­یابی بر مبنای فعالیت و افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی ارتباط معنی داری هست و با هزینه­یابی بر مبنای فعالیت، سرمایه فکری در سازمان‌های دولتی بهتر و کاراتر می گردد.

چهارمین فرضیه، ارتباط حسابداری مدیریت راهبردی و افزایش سرمایه­فکری سازمان‌های دولتی را مورد مطالعه می­دهد که مطابق با تجزیه و تحلیل آماری، بین حسابداری مدیریت راهبردی و سرمایه فکری سازمان‌های دولتی تأثیر ارتباط مثبت و معنی­داری هست و با حسابداری مدیریت راهبردی، سرمایه فکری سازمان‌های دولتی بهبود می­یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید