ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3- روش پژوهش

متدلوژی از دو واژه‌ی متدوس و لوژی گرفته شده می باشد. واژه‌ی Method آغاز در زبان لاتین و سپس در زبان فرانسه میانه از زبان یونانی به صورت اقتباس و در نهایت به همان شکل وارد زبان انگلیسی شده می باشد. در زبان یونانی عبارت Method’s از دو واژه‌ی meta به معنای خیلی عظیم و بزرگ و hood’s به معنای راه و شیوه تشکیل شده می باشد. فلسفه‌ی وجودی مفهوم متدلوژی به معنی شناخت شیوه‌ها و یافتن راه اصلی هر کاری می باشد که در اصطلاح به روش‌شناسی تعبیر می گردد و روش شناسی یعنی شناخت نظام‌مند راه‌ها و شیوه‌های انجام کارهای درست. یعنی برای شناخت کارهای درست ملاک‌هایی را در اختیار ما قرار می‌دهد نه معیارهایی برای درست بجای آوردن کارها (میرزایی 1385، 26-25).

در هر پژوهش علمی با در نظر داشتن موضوع پژوهش، انتخاب روش مناسب یکی از مباحث اساسی می باشد که دقت در آن می‌تواند دستیابی به نتایج مطلوب را تضمین نماید. روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف می باشد. پس، تبیین دادن روش علمی عبارت می باشد از تبیین اصول اساسی که در هر پژوهشی به کار گرفته می گردد (میرزایی 1385). این پژوهش از نوع پس رویدادی با بهره گیری از اطلاعات گذشته می باشد و با بهره گیری از روش همبستگی، ارتباط متغیرها در قالب الگوهای خطی و از طریق آزمون رگرسیون ارزیابی و از آماره‌های t و f و دوربین واتسون به ترتیب برای ارزیابی ضرایب رگرسیون، معنی داری الگو و آزمون خود همبستگی بین مشاهدات بهره گیری خواهد گردید. به گونه کلی روش‌های پژوهش را می‌توان از سه منظر هدف، اندازه کنترل متغیرها و روش گردآوری داده‌ها مورد مطالعه قرار داد. این پژوهش بر حسب دستاورد‌ها و نتایج از نوع کاربردی و با در نظر داشتن اهداف از نوع توصیفی و استنبا‌طی می باشد.

پژوهش توصیفی که گاهی به عنوان پژوهش غیرتجربی نامیده می گردد، با روابط بین متغیرها، آزمودن فرضیه‌ها، ‏پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریه‌هائی که دارای روائی جهان شمول می باشد، سروکار دارد. چنین ‏تحقیقی به روابط تابعی توجه دارد. انتظار می‌رود که اگر متغیر x‏ به گونه سیستماتیک با متغیر‏y‏ مربوط باشد، ‏احتمال پیش‌بینی پدیده‌ای امکان‌پذیر بوده و نتایج حاصل احتمالا فرضیه جدیدی را مطرح می کند که بایستی مورد ‏آزمایش قرار گیرد. برخلاف طرح تجربی، محقق در اجرای یک طرح پژوهش توصیفی، متغیرها را دست‌کاری نمی‌کند ‏و یا برای وقوع رویدادها، شرایطی را به وجود نمی‌آورد.

در واقع، اگر هیچ­گونه نظاره یا تحلیلی نیز انجام ‏نمی‌گرفت، وقایعی که نظاره و توصیف می شوند اتفاق می‌افتادند. پژوهش توصیفی شامل وقایعی می باشد که قبلاً ‏اتفاق افتاده‌اند که ممکن می باشد به وضعیت زمان حال ارتباط داده شوند.

در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع می باشد که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می گردد. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری­ها و سیاست‌گذاری­ها و همچنین برنامه‌ریزی­ها بهره گیری می گردد.

پژوهش توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر دسته بندی نمود:

الف) پژوهش پیمایشی[1]

ب) پژوهش همبستگی[2]

ج) پژوهش پژوهشی[3]

د) پژوهش موردی[4]

ه) پژوهش پس-رویدادی[5] (علی- مقایسه ای) (بازرگان و همکاران 1390، 82-81).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. در این نوع تحقیقات ارتباط‌ی میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. تحقیقات همبستگی را می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم نمود: الف) مطالعه‌ی همبستگی دو متغیری، ب) تحلیل رگرسیون و ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس. در تحقیقاتی که از رگرسیون بهره گیری می گردد، هدف معمولاً پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از روی یک یا چند متغیر پیش بینی می باشد. چنانچه هدف، پیش بینی یک متغیر ملاک از روی چند متغیر پیش بینی باشد، از مدل رگرسیون چندگانه[6] بهره گیری می گردد. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف یافتن متغیرهای پیش بینی می باشد که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکاً پیش‌بینی کند. ورود متغیرهای پیش بینی در تحلیل رگرسیون به شیوه‌های گوناگون صورت می­گیرد.

پژوهش حاضر از جهت داده پس رویدادی می باشد. پژوهش پس رویدادی عبارت می باشد از مطالعه‌ی عینی و منظمی که در آن پژوهشگر کنترل مستقیم بر متغیرهای مستقل ندارد. هدف تحقیقات پس رویدادی، مطالعه روابط علت و معلولی از طریق مطالعه‌ی نتایج موجود و زمینه‌ی قبلی به امید یافتن علت اقدام انجام شده می باشد. پس در این پژوهش از اطلاعات آماری مربوط به گذشته برای اثبات فرضیه‌ها بهره گیری می گردد. در این راستا نمونه از کلیه‌ی سازمان‌های دولتی در نظر گرفته می گردد. این مطالعه از جهت نوع داده و روش تجزیه و تحلیل کمی می باشد. یعنی با توجه عینی به جمع آوری داده‌های واقعی و تحلیل آنها با بهره گیری از آزمون‌های آماری به تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌پردازد.

[1] Survey research

[2] Correlational research

[3] Action research

[4] Case study

[5] Ex- post Facto research

[6]Multivariate regression

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری