ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-6 عوامل مؤثردرتعیین اندازه  سرمایه درگردش

اندازه سرمایه در گردش هر شرکت تحت تأثیر عوامل خاصی قرار دارد، بدیهی می باشد که به دلیل تفاوت اندازه وجود این عوامل در شرکت ها نیاز به سرمایه در گردش متناسب با آنها تغییر می کند. بعضی از این عوامل به تبیین زیر می باشد:

1- ماهیت تولید یا فعالیت شرکت

اگر شرکت ها را به لحاظ ماهیت فعالیت به شرکت های  صنعتی، مالی، بازرگانی و خدماتی تقسیم کنیم، سرمایه در گردش مورد نیاز در این چهار دسته از شرکت ها متفاوت خواهد بود. شرکت های مالی و بازرگانی سرمایه در گردش زیادی لازم دارند، اما در شرکت های خدماتی نیاز کمتر بوده و شرکت های صنعتی حد وسط این دو دسته از شرکت ها قرار می گیرند. علاوه برماهیت فعالیت این شرکت ها، اندازه فعالیت آنها عامل تعیین کننـده ای در میـزان سـرمایه در گـردش مـورد نیـاز آنها می‌باشد. هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد نیازبه سرمایه در گردش هم ‌بیشتر می گردد.

2- دوره تولید شرکت

هرچه دوره تولید شرکت یعنی مدت زمان مورد نیاز برای تبدیل مواد خام به کالای ساخته شده بیشتر باشد، نیاز به سرمایه در گردش هم بیشتر می گردد، نوع تکنولوژی مورد بهره گیری نیزنقش تعیین کننده ای در دوره تولید دارد، لذا همواره شرکت ها بایستی از تکنولوژی هایی بهره گیرند که این دوره را کوتاه تر نماید.

3- خط مشی تولید شرکت

این موضوع برای شرکت هایی که از فروش فصلی برخوردارند، اهمیت بیشتری دارد. معمولا این شرکت ها برای اینکه پاسخگوی مشتریان خود باشند، دو خط مشی تولید دارند. یک خط مشی این می باشد که در دوران فروش از ظرفیت کامل تولیدی بهره گیری کنند. خط مشی دیگر این می باشد که شرکت تولید خود را به صورت ثابت طی سال تقسیم کرده و فصل بدون تولید نداشته باشد. بدیهی می باشد که این خط مشی نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارد و خط مشی اول نیز عدم بهره گیری از امکانات شرکت در آن فصل خاص را به دنبال دارد.

4- خط مشی اعتباری عرضه کنندگان

اگر خط مشی عرضه کنندگان آزاد باشد(شرایط خاصی برای فروش نسیه نداشته باشند)، به سرمایه در گردش کمتری نیاز می باشد. به علاوه،  اگر شرکت ها با شرایطی روبرو گردند که خریدار حاضر به پیش پرداخت وجوه بابت فروش باشند، نیاز به سرمایه در گردش کاهش ‌می‌یابد( میرتونی،  1388، ص 45).

5- فعالیت شرکت در خصوص رشد و توسعه

شرکت های در حال رشد نیاز بیشتری به سرمایه در گردش دارند، و این یک نیاز پیوسته می باشد. البته سرمایه در گردش قبل از رشد مطرح شده و به عنوان پیش نیاز تحقق رشد مطرح می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- سهولت دستیابی به مواد اولیه

در مواقعی که عرضه کنندگان مواد اولیه محدود هستند و یا به هر دلیل بعضی مواد مواد اولیه به آسانی در اختیار شرکت قرار نمی گیرند، شرکت ناچار می گردد سرمایه گذاری بیشتری در مواد اولیه انجام دهد، به خصوص اگر مواداولیه عرضه نا چیزی داشته باشد و یا به مقصود توزیع عادلانه تحت کنترل شدید قرار گرفته باشد، مواد اولیه که فقط در فصول خاصی عرضه می گردد نیز خط مشی سرمایه در گردش شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری