ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-6آزمون F لیمر و آزمون هاسمن [1] 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعد از اینکه مانایی متغیرها مورد مطالعه قرار گرفت حال نوبت آن رسیده می باشد که روش تخمین گردد. با در نظر داشتن آن چه در فصل سوم مطرح گردید، داده­های این پژوهش از نوع ترکیبی می­باشد. اما قبل از تخمین مدل­ها لازم می باشد که روش تخمین (تلفیقی یا تابلویی)  مشخص گردد. برای این مقصود از آزمون F لیمر بهره گیری شده می باشد. برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها بیشتر از 5% باشد یا به تعبیری دیگر آماره آزمون آنها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفیقی بهره گیری می­­گردد و برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از 5% می باشد، برای تخمین مدل از روش تابلویی بهره گیری خواهد گردید. روش تابلویی خود با بهره گیری از دو مدل “اثرات تصادفی” و “اثرات ثابت” می­تواند انجام گیرد. برای تعیین این­که از کدام مدل بهره گیری گردد، از آزمون هاسمن بهره گیری شده می باشد. مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از 5%  می باشد از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که احتمال آزمون آنها بیشتر از 5% می باشد از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل بهره گیری می­گردد.

آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی:

برای تعیین مدل مورد بهره گیری در داده های ترکیبی از آزمون چاو و هاسمن بهره گیری شده می باشد. آزمون چاو برای تعیین بکارگیری مدل اثرات تابلویی پیش روی تلفیق کل داده ها انجام گرفته و فرضیه های آن بصورت :

 pooled Model:0 H

1 H1 : Fixed Effect Model

فرض 0 H بر پایه عدم وجود اثرات فردی و گروهی می باشد و فرض H1 بر پایه وجود اثرات فردی و گروهی قرار دارد آزمون هاسمن نیز برای تعیین بهره گیری از مدل اثرات ثابت پیش روی اثر تصادفی انجام می گردد . آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته می باشد . اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد ، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. فرضیه ی 0 Hنشان دهنده ی عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه ی 1H نشان دهنده وجود ارتباط می باشد.

[1]-Hausman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری