ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-7خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه:

4-7-1 فرضیه اول

بر اساس این فرضیه انتظار می رود بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معنادار هست.

فرضیه اول از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می گردد:

H0.: بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معنادار وجود ندارد.

H1 : بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معنادار هست.

نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که احتمال آزمون t برای ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها و دوره تبدیل وجه نقد، اندازه شرکت و رشد شرکت به عدم تقارن زمانی کوچکتر از 5% می باشد لذا ضریب برآوردی متغیر فوق از لحاظ آماری معنی دار می باشد. اما از آنجا که آماره t متغیرهای  دوره گردش موجودی ها و اهرم مالی و به عدم تقارن زمانی بیشتر از 5% می باشد ؛ لذا ارتباط فوق از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. پس با اطمینان 95% فرضیه اول برای این متغیرها رد می گردد. ضریب تعیین قدرت تبیین دهندگی متغیرهای مستقل را نشان می دهد که قادراند به اندازه 16% تغییرات متغیر وابسته را تبیین دهند.  احتمال آماره F بیانگر این می باشد که کل مدل از لحاظ آماری معنی دار می باشد و با در نظر داشتن فرضیه زیرا متغیرهای دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها و دوره تبدیل وجه نقد، اندازه شرکت و رشد شرکت به عدم تقارن زمانی در مدل باقی می ماند فرض H0 رد می گردد یعنی بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معنادار هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری