ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- مدیریت هزینه به روش برآورد با گزارش‌ها کنترل هزینه به همراه شاخص‌های بهره وری

سیستم حسابداری مدیریت بایستی به مقصود پشتیبانی مدیر سازمان و سیستم مدیریت ارزش کسب شده قادر به ثبت تمامی اطلاعات هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم و برقراری ارتباط و تطابق بین هزینه‌های صرف شده و کارهای انجام شده در سازمان باشداکثر سیستم‌های حسابداری موجود برای انجام این اقدام طراحی نشده اگر در پروژه‌ای ساختار شکست کار با ساختار شکست عناصر هزینه در حسابداری تطابق کامل نداشته باشداستفاده از یک سیستم حسابداری مناسب نیز ما را قادر به برقراری ارتباط و تطابق بین هزینه‌های صرف شده و کارهای انجام شده در سازمان نخواهد نمود در این حالت، سیستم حسابداری تنها هزینه‌های کارگران مواد و دیگر هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم مصرف شده را به تفکیک هر یک از عناصر سازمانی گزارش خواهد کردالبته اتکای صرف به اطلاعات مالی اشکالات زیر را در بر دارد (رحیمیان، بی‌تا).

با در نظر داشتن الزامات قانونی و نحوه توجه حسابداران سازمان امکان تطبیق ساختار شکست کار در واحدهای کنترل سازمان فنی و مالی چندان ساده به نظر نمی رسد سیستم ثبت اسناد مالی به علت حساسیت آن روندی طولانی از کنترل‌ها و تأیید‌ها را طی می کند به گونه‌ای که اطلاعات هزینه‌ای هر دوره حداقل با چندین روز تأخیر قابل جمع آوری می باشد غالباً بین زمان فاکتور هزینه نمود و زمان ثبت آن تأخیری هست که دقت اطلاعات در بازه‌های زمانی را کاهش می‌دهد (روش استاندارد برای کسب مدیریت ارزش).

اصولاً حسابداران بعضی هزینه‌ها مانند استهلاک ماشین آلات را در پایان سال به حساب می‌آورند و به این شکل هزینه‌های ماه پایانی سال مالی حجم زیادی از هزینه‌های انباشته ماههای قبل را در خود دارد و بدین ترتیب هزینه کلیه ماهها با واقعیت فاصله می‌گیرداین همه باعث گردید که عدم امکان اتکای کامل از سیستم حسابداری مدیریت برای محاسبات مدیریت هزینه بر نگارندگان مسجل شودلذا چنانچه بتوانیم هزینه‌ها و در آمدهای سازمان را برآورد کنیم همه چیز برای تهیه گزارشها کنترل هزینه مهیا می گردد دانستن و تعیین اینکه هزینه پایانی سازمان چه مقدار خواهد بود نیازمند ارزیابی کار باقیمانده می باشد. تعیین اندازه کار باقیمانده نیازمند درک مناسب و مطمئن از وضعیت کنونی پروژه می باشد سیستم مدیریت ارزش کسب شده این اطلاعات اساسی و مهم را فراهم می کند و مدیران سازمان را قادر می‌سازد که تنها پس از تکمیل 15 درصد از کار سازمان پیش بینی‌های آماری مناسبی از هزینه نهایی طرح داشته باشند (فلمینگ[1] 2000).

در واقع بدون بهره گیری از سیستم مدیریت ارزش کسب شده بروز معضلات وقتی مشهود و ملموس می گردد که سازمان پیشرفت زیادی کرده باشد زمانی که سازمان تا این حد پیشرفت داشته باشد با درک معضلات و روبه رو شدن با آنها نمی توان کاری از پیش برده و راه حل مناسبی پیدا نمود پس ارز ش کسب شده ابزاری برای «هشدار سریع و زود هنگام » به مدیران واحد حسابداری مدریت می باشد تا با اقدامات اصلاحی و فعالیت‌های مضاعف به موقع به نتایج نهایی مطلوب دست یابند (گریدی 1992).

از آنجا که شاخص‌های عملکرد ارزش کسب شده می‌توانند در تخمین هزینه نهایی سازمان مفید باشد بهره گیری از این شاخص‌ها منوط به سه عامل مهم و کلیدی می باشد که در مورد آنها بایستی مطالعه عمیق تری صورت گیرد زیرا هریک از آنها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تخمین نهایی هزینه و زمانبندی پروژهای سازمانی داشته باشد این سه عامل عبارتند از:

تأثیر و عزم مدیریت در تعیین نتایج نهایی

کیفیت و اعتبار طرح مبنای مدیریت سازمان (برنامه زمانبندی و بودجه)

مقایسه موشکافانه عملکرد واقعی با مبنای تصویب گردید

گرچه هدف اصلی روش کنترل هزینه بر مبنای برآورد کنترل هزینه‌های سازمان و انجام پیش بینی هایی از آینده بر مبنای مدیریت ارزش کسب شده می‌باشداما در ساختار خود نیازمند به جمع آوری حجم بالایی از داده‌های اطلاعاتی از هزینه‌های احتمالی می باشد شاید مهم‌ترین چالش روش‌های مدیریت هزینه در همسان سازی ساختار مالی و ساختار برنامه ریزی می باشد، اما این روش با حذف این مشکل در اقدام با موفقیت پیاده سازی گردیده می باشد

مهم‌ترین چالش پیش رو جمع آوری و تحلیل و یکپارچه سازی داده‌ها می باشد که حتی اگر برای آن ارزش ذاتی نیز قائل نشویم، مدیریت هزینه‌ای که با این روش قابل حصول می باشد واجد ارزشهای فراوانی می باشد پس در واقع این روش را می‌توان به یک تیر و دو نشان مانند نمود (راهنمای 2000).

[1] Fleming

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری