عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

4-2- تحلیل‌های آماری

تحلیل‌های آماری که در این فصل انجام گرفته‌اند شامل تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی می‌باشد که به ترتیب تشریح خواهند گردید.

4-2-1- آمار توصیفی

در این قسمت به ارائه آماره‌های توصیفی و جداول مربوط به ویژگی‌های نمونه می‌پردازیم. شناخت ویژگی‌های نمونه، از این جهت مفید می باشد که به کمک آن مشخصات کلی جامعه مورد مطالعه و ویژگی‌های عمومی آن برای سایر محققان مشخص می گردد. داده‌های جمع آوری شده از 384 نفر از کارکنان اخذ و تحلیل شده‌اند.

تفسیر جدول: از آمار و ارقام جدول فوق چنین استنباط می گردد که 7/61% از افراد نمونه، مرد و 3/38% هم زن می‌باشند. مقدار مد یا نما هم معادل با 1 می باشد که این رقم بیانگر بیشترین فراوانی برای مردان می باشد. به بیانی دیگر شاخص مد یکی از اقسام شاخصهای مرکزی می باشد که تعیین کننده بیشترین فراوانی در توزیع می باشد که در اینجا معادل با مردان می باشد.

4-2-1-1- توزیع فراوانی بر حسب سن

تفسیر جدول: از آمار و ارقام جدول فوق چنین استنباط می گردد که سن 5/5% از افراد مورد مطالعه، بین 20 تا 30 سال، 1/34% بین 30 تا 40 سال، 4/35% بین 40 تا 50 سال، سن 8/13% بین 50 تا 60 سال و سن 2/11% هم بیش از 60 سال می‌باشد. مقدار میانگین سنی افراد نمونه هم معادل با 7/39 می‌باشد.

4-2-1-2- توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات

تفسیر جدول: از آمار و ارقام جدول فوق چنین استنباط می گردد که سطح تحصیلات 4/16% از افراد نمونه، دیپلم، 9/27% فوق دیپلم، 6/51% لیسانس و 2/4% هم فوق لیسانس و بالاتر می باشد. مقدار میانه هم معادل با 3 می باشد که این رقم بیانگر آنست که متوسط سطح تحصیلات افراد نمونه در حد لیسانس می باشد. به بیانی دیگر شاخص میانه، از اقسام شاخص‌های مرکزی می باشد که مشخص کننده مرکز توزیع داده‌ها (یا نقطه 50 درصدی توزیع) می‌باشد که در اینجا معادل با تحصیلات لیسانس می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری