عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش

 • با در نظر داشتن نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول مبنی بر وجود ارتباط معنا دار بین سرمایه در گردش وعدم تقارن زمانی سود به بهره گیری کنندگان از صورت های مالی وسرمایه گذاران پیشنهاد می گردد در  تصمیم گیری های خود به اندازه سرمایه در گردش و ارتباط آن با  اندازه سود سالیانه توجه نمایند و به مدیران شرکت ها نیز پیشنهاد می گردد به مقصود کاهش نقدینگی وحفظ تداوم فعالیت شرکت ها، اعمال محافظه کاری می تواند روشی سودمند باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • با در نظر داشتن نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول مبنی بر وجود ارتباط معکوس و معنی دار بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود به بهره گیری کنندگان از صورت های مالی پیشنهاد می گردد به دوره وصول مطالبات شرکت برای مطالعه محافظه کار بودن شرکت توجه کنند. همچنین به مدیران شرکت ها پیشنهاد می گردد با کاهش دوره وصول مطالبات خود برای شرکت ارزش آفرینی کنند.
 • با در نظر داشتن نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم مبنی بر عدم وجود ارتباط معنادار بین دوره پرداخت بدهی ها با عدم تقارن زمانی سود پیشنهاد می گردد  دوره پرداخت بدهی را با مدل های دیگر اندازه گیری محافظه کاری شرطی آزمون گردد.
 • با در نظر داشتن نتیجه آزمون فرعی سوم مبنی بر وجود ارتباط معکوس ومعنادار بین دوره گردش موجودی ها با عدم تقارن زمانی سود که با کاهش دوره تبدیل وجه نقد، سودآوری خودرا افزایش داده وجهت کیفیت سود، در گزارشات مالی خود محافظه کاری را اعمال کنند.
 • با در نظر داشتن نتیجه آزمون فرعی چهارم مبنی بر وجود ارتباط معکوس ومعنادار بین دوره تبدیل وجه نقد با عدم تقارن زمانی سود به مدیران شرکت ها پیشنهاد می گردد با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد برای شرکت ارزش آفرینی کنند وهمچنین جهت افزایش شفافیت سود وبهبود کیفیت گزارشگری مالی محافظه کاری بیشتری در شرکت اعمال گردد.
 • با در نظر داشتن نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم مبنی بر وجود ارتباط معنا دار بین مدیریت سرمایه در گردش و هموارسازی سود به مدیران شرکت ها پیشنهاد می گردد تا با مدیرت سرمایه در گردش اندازه هزینه فرصت از دست رفته ناشی از منابع نقدی خود را کاهش دهند و همچنین با مدیریت بهینه نقدینگی خود، توان سودآوری شرکت را افزایش دهند. از طرف دیگر به بهره گیری کنندگان از صورت های مالی پیشنهاد می گردد تا از مدیریت سرمایه در گردش به عنوان ابزاری برای پیش بینی هموار سازی سود بهره گیری کنند.
 • با در نظر داشتن نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم مبنی بر ارتباط معنی دار ومعکوس بین دوره وصول مطالبات و هموارسازی سودو نتیجه اینکه هرچه دوره وصول مطالبات شرکت کوتاهتر باشد انگیزه برای هموار سازی سود افزایش می یابد پیشنهاد می گردد  سیاست های مناسب را در این زمینه برای جلوگیری از این رویه در پیش بگیرند.
 • با در نظر داشتن نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم مبنی بر عدم وجود ارتباط معنادار بین دوره پرداخت بدهی ها وهموار سازی سود، پیشنهاد می گردد از سایر مدل های اندازه گیری هموارسازی سود برای مطالعه این ارتباط بهره گیری گردد.
 • با در نظر داشتن نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم مبنی بر وجود ارتباط معکوس و معنادار بین دوره گردش موجودی کالا وهموار سازی سود پیشنهاد می گردد با اعمال روش مناسب محاسبه بهای تمام شده موجودی ها  اندازه تأثیرات محاسبه ارزش موجودی ها برروی سود متعادل گردد.
 • با توجه نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم مبنی بر عدم وجود ارتباط معنادار بین دوره تبدیل وجه نقد وهموار سازی سود، پیشنهاد می گردد از سایر مدل های اندازه گیری هموارسازی سود بهره گیری گردد.می توان دلیل رد این فرضیه را به این شکل تفسیر نمود که طبق پژوهش صورت گرفته توسط پاداچی که نشان می دهد 67٪  از مدت زمان بین خروج وجه نقد ناشی از خرید کالا تا ورود وجه نقد ناشی از فروش کالا به دوره گردش موجودی کالا بستگی دارد، پس می توان گفت با بهره گیری از تکنولوژی های برتر به راحتی می توان این دوره را کاهش داد و احتمالاً دلیل رد این فرضیه بهره گیری نکردن از مدرنیزاسیون در ایران باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری