عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-1- ویژگی‌های حسابداری مدیریت

بنا به تعریف موسسه حسابداران خیره[1]، به عنوان یکی ازبزرگترین مراجع بین المللی حسابداری مدیریت، “حسابداری مدیریت” را این گونه توصیف کرده اند:

حسابداری مدیریت، بکارگیری اصول حسابداری و مدیریت مالی برای خلق، حفظ، ذخیره سازی و افزایش ارزش در نظر ذینفعان سازمان‌های انتفاعی یا غیر انتفاعی دولتی یا خصوصی می باشد. حسابداری مدیریت بخش جداناپذیر حوزه مدیریت می باشد که اطلاعات مرتبط با اهداف زیر را شناسایی، تولید، ارائه و تفسیر می کند:

  • کمک به اتخاذ تصمیمات استراتژیک و طراحی استراتژی‌های سازمانی
  • برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدیت فعالیت ها
  • تعیین ساختار سرمایه و تامین منابع مالی این ساختار
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • طراحی استراتژی‌های انگیزشی برای مدیران ارشد و ذینفعان
  • کمک به اتخاذ تصمیمات عملیاتی
  • کنترل عملیات و حصول اطمینان از کارایی بهره گیری از منابع
  • اندازه گیری و گزارش دهی عملکرد مالی و غیر مالی به مدیران و دیگر ذینفعان
  • حراست از دارایی‌های مشهود و نامشهود
  • اجرای فرآیندهای اداره سازمان، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی (ویکی پدیا)

حسابداری مدیریت به لحاظ ماهیت، یک فرآیند و یک سیستم می باشد که به کار گردآوری اطلاعات و اندازه گیری می‌پردازد و حوزه عملکرد آن در قالب اطلاعات عملیاتی و اطلاعات مالی متبلور می گردد و هدف آن بعنوان ابزاری کارآمد در اختیار مدیران به مقصود کمک به سازمان در جهت دستیابی به اهداف عالیه خود می‌باشد. تأثیر حسابداری مدیریت را در تحلیل می‌توان ایجاد راهکارهایی برای دریافت اطلاعات گذشته، حال و برنامه‌های آینده، استنتاج شده از عوامل بیرونی و درون سازمانی دانست تا با بهره گیری از ابزارهایی در قالب مدلهای قابل فهم، اطلاعات مناسب را تهیه و به موقع در اختیار مدیریت قرار دهد و این اطلاعات را به گونه‌ای تفسیر نماید که امکان ارزیابی واحدهای داخلی و محصولات تولیدی فراهم گردد و تصمیم گیری را با فراهم آوردن اطلاعات مؤثر در تقابل با معضلات فراسوی بنگاه اقتصادی تسهیل کند و نیز امکان تمرکز بر وقایع آینده از طریق آماده کردن زمینه برای برنامه ریزی‌های استراتژیک را به وجودمی‌آورد. حسابداری مدیریت می‌تواند در شناسایی و اصلاح روش‌های کار برای کنترل و بازنگری فعالیتها، تأثیر بسیار ارزنده‌ای را اعمال کند و از طریق مقایسه اهداف پیش بینی شده با عملکرد واقعی، انحرافات به وجودآمده را شناسایی و با تحلیل و تفسیر آنها، راهکارهای متناسب در جهت اصلاح ساختار و فعالیتها را به مدیریت ارائه دهد.

2-3-2- اهمیت حسابداری مدیریت

در طراحی راهکارهای لازم و برنامه ریزی جهت نیل به اهداف سازمانی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیران، حسابداری مدیریت می‌باشد. سازمان‌ها بسته به نوع فعالیت اهداف مختلفی دارند و در بعضی موارد مانند مدیریت منابع و کاهش قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات مشترک هستند، در دنیای امروز تغییرات تکنولوژی و تغییر ذائقه مشتریان و رقابت در بازار بین الملل، سازمان‌ها را به واحدهای پویایی درآورده که لازمه بقاء و تعالی آنها دراین عرصه را به وجودآورده می باشد ناگزیر این سازمان‌ها سیستمهایی را انتخاب می‌کنند که همگام با این تغییرات بتواند اطلاعات مورد نیازشان را تهیه نمایند. از آنجائی که حسابداری مدیریت از چارچوب بسته و قوانین و اصول پذیرفته شده پیروی نمی کند از انعطاف لازم برخوردار می باشد. حسابداری مدیریت تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران را در فرایند تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری و کنترل فعالیتهای عادی و همچنین امکان سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه، مدیران و سایر کارکنان را فراهم می کند و در نهایت در رسیدن به اهداف سازمانی مانند سودآوری، کاهش قیمت تمام شده، تنوع محصول، کاهش ریسک، سرآمدی دربازار رقابت، کیفیت محصولات، افزایش کارآیی وبهره وری یاری می‌رساند.

[1] CIMA

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری