ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- مقایسه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت راهبردی

بین اطلاعات حسابداری مدیریت راهبردی و حسابداری مالی تشابهات زیادی هست زیرا هر دو نوع حسابداری با رویدادهای اقتصادی یک واحد تجاری سروکار دارند و آغاز از اطلاعات تهیه شده توسط سیستم کلی حسابداری واحد انتفاعی بهره گیری می‎کنند علاوه‌بر این شباهت‌ها بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت راهبردی تفاوت‎هایی نیز هست که در جدول شماره یک به‌گونه اختصار اظهار شده می باشد (صریحی استفسانی، بی‌تا).

2-4-1- ابزارها و فنون حسابداری مدیریت راهبردی

عموماً مدیران در راستای اجرای راهبردهای سازمان از ابزارها یا روش‎های حسابداری مدیریت به تبیین زیر بهره گیری می‎کنند که به آنها در دستیابی به عوامل سرنوشت‎ساز موفقیت و حداکثر کردن ارزش‌آفرینی سازمانی یاری می‎رساند.

1- بهینه‌کاوی (الگوسازی): در این روش واحدهای تجاری فعال از تجربیات و راه‎حل‎های تجربه شده رقبا در برخورد با مسائل و معضلات رخ داده بهره‎مند می‎شوند و برای پویایی مقاصد و راهبردها و نیز به‌مقصود پیاده‎سازی از آن به‌عنوان مبنا بهره گیری می‎کنند

2- فرآیند مهندسی مجدد: طراحی مجدد بنیادین اساسی و سریع فرآیندهای استراتژیک و ارزش‎افزای کسب‌وکار برای بهینه‎سازی گردش و جریان فعالیت‎ها و افزایش بهره‎‎وری در یک بنگاه اقتصادی می باشد.

3- تئوری محدودیت یا گلوگاه: فلسفه اصلی این روش راهبردی، بهره گیری بهینه از گلوگاه‎ها می باشد و سازمان‎ها بایستی برای کسب حداکثر سود به‌گونه اثربخش و کارآمد محدودیت‎ها را مدیریت کنند.

4- بهایابی بر مبنای هدف: یک ابزار استراتژیک قدرتمند می باشد که سازمان‎ها را همزمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت هزینه و زمان کرده و هزینه‎ها را قبل از وقوع کنترل می‎‌کند.

5- گزارش ارزیابی عملکرد متوازن: ابزاری جدید و راهبردی برای ارزیابی عملکرد می باشد که در آن معیارهای غیر‎مالی (یادگیری و ابتکارات فرآیند‎های داخلی و رضایت مشتری) در کنار معیارهای مالی (جنبه عملکرد مالی) به‌کار گرفته می‎گردد در این ارزیابی معیارهای عملکرد در قالب یک ارتباط علت و معلولی به یکدیگر مرتبط و با مقاصد سازمان در ارتباط‎ هستند

از دیگر تکنیک‎های کاربردی حسابداری مدیریت راهبردی می‎توان به مدیریت کیفیت فراگیر بهبود مستمر فرآیندها (کایزن) هزینه‎یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت تصریح نمود (صریحی اسفستانی 1391)

2-4-2- حسابداری هزینه‌ای در برابر حسابداری مدیریتی

تفاوت بین حسابداری هزینه‌ای و حسابداری مدیریتی بسیار دقیق می‌باشد NAA حسابداری هزینه‌ای را به عنوان «گروهی حساب شده و منظم از شیوه‌ها جهت ثبت و گزارش اندازه‌های هزینۀ تولید کالا و انجام خدمات در جمع کل و در جزئیات » معرفی می‌نماید آن شامل روش‌هایی برای تشخیص طبقه بندی جمع بندی تخصیص و گزارش هزینه‌ها می‌باشد و آنها را با استاندارد‌های هزینه‌ای مقایسه می‌نماید از طریق این معرفی حسابداری هزینه‌ای و تشریح NAA از حسابداری مدیریتی یک مسئله بسیار مهم روشن می گردد: عملکرد عمدۀ حسابداری هزینه‌ای گردآوری هزینه برای برآورد سرمایه و تصمیم حقوقی (در آمدی) می‌باشد حسابداری مدیریتی بر‌ای بهره گیری از داده‌های هزینه‌ای برای برنامه ریزی کنترل و اهداف تصمیم گیری تأکید دارد (شباهنگ، بی‌تا‌).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری