ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتارپنجم: هموارسازی سود

2-6-1 تعاریف هموارسازی سود

تعاریف متعددی از هموارسازی سود توسط صاحبنظران و محققین حسابداری ارائه شده می باشد که اکثر آنها از نظر مفهومی مشابهت دارند. بعضی از این تعاریف عبارتند از:

“هموارسازی سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سود در حدود سطحی که برای شرکت سطح نرمال به شمار می رود، تعریف می گردد. “

“هموارسازی سود به عنوان روشی که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات جریان اقلام سود گزارش شده در حول سود مورد نظر پیش بینی شده بهره گیری می گردد، تعریف می گردد. “

“هموارسازی سود: اعمال و اقدامات ارادی و آگاهانه ای می باشد که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات سود با بهره گیری از تکنیک های مشخص حسابداری انجام می پذیرد. “

“هموارسازی سودمی تواند به عنوان روشی تعریف گردد که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات اقلام سود گزارش شده به وسیله حساب آرائی ساختگی (حسابداری) یا واقعی (معاملاتی) بکار گرفته می گردد تا آن را در حدود جریان سود مورد نظر برساند)بدری، 1387.ص67).

2-6-2 انواع هموار سازی سود

2-6-2-1سود هموار طبیعی[1]

سود هموار طبیعی به نوعی از جریان های سود اطلاق می گردد که از فرآیند های عملیاتی ذاتاً هموار به دست می آید. به عنوان مثال فرآیند درآمد در صنایعی نظیر آب و برق از این نوع می باشد. حجم تولید و فروش و  قیمت ها در اینگونه صنایع به گونه ذاتی یک طریقه هموار دارد و این ویژگی به گونه طبیعی وارد جریان سود می گردد. درمقابل این سودهای هموار، سودهای دیگری قرار دارد که توسط مدیریت و در نتیجه اقدامات و تصمیم های آنان هموار شده می باشد[2]. که به نوبه خود دو طبقه واقعی  و مصنوعی قرار می گیرد.

2-6-2-2هموارسازی واقعی[3]

این نوع از هموارسازی سود، ناشی از بعضی تصمیم های مدیریتی می باشد که به مقصود کنترل و تاثیر گذاری بر رویدادها و وقایع اقتصادی طراحی می گردد. محققین در اظهار تفاوت اساسی هموارسازی واقعی و مصنوعی عقیده دارند که اولی بر جریان های نقدی مؤثر واقع می گردد، در حالیکه دومی یک نوع بازی داخلی با ارقام می باشد. هموارسازی واقعی منتج از یک سری مبادلات واقعی می باشد که با هدف هموار کردن جریان سود انجام می گردد. به عنوان مثال انجام فروش های زودرس و یا در نقطه مقابل، نوعی تعلل در اقدام به فروش می باشد. ازآنجایکه کنترل رویدادهای واقعی اقتصادی(مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی مؤثر واقع می گردد، هموارسازی از این نوع را واقعی می نامند.

2-6-2-3هموارسازی مصنوعی[4]

هموارسازی مصنوعی نشأت گرفته از اقدام هایی می باشد که اصطلاحاً دستکاری های حسابداری نامیده می گردد. ویژگی بارز این نوع هموارسازی آن می باشد که ناشی از یک رویداد اقتصادی نبوده و تأثیری بر جریان نقد ندارد. به اظهار دیگر هموارسازی مصنوعی صرفاً موجب جابجایی هزینه ها و درآمدها بین دورهای مالی می گردد.

به عنوان مثال تغییر در روش ها و برآوردهای حسابداری یکی از رایج ترین ابزار دستکاری سود به مقصود ایجاد یک جریان مصنوعی از سودهای هموارشده می باشد. کانون اصلی بحث در اغلب پژوهش های انجام گرفته در زمینه هموارسازی سود، صریحاً یا تلویحاً این نوع  از هموارسازی بوده می باشد. در پژوهش حاضر نیز هموارسازی مصنوعی سود مورد نظر می باشد.

به نظر می رسد پس از تشریح انواع جریان های هموارسود، به دست آوردن تعریفی از هموارسازی مورد نظر در این پژوهش(هموارسازی مصنوعی)، تسهیل شده باشد. محورمشترک در تعریف های ارائه شده توسط محققین هموارسازی، تاکید بر کاهش نوسان های دوره ای ارقام سودهای گزارش شده، در چار چوب اصول و روش متداول حسابداری می باشد.

کاهش عمدی افت و خیزهای سود در سطح های مختلف، امروزه رفتاری در شرکت هاست. هموارسازی بیانگر کوشش مدیریت برای کاستن از نوسانهای سود می باشد، تا حدی که در محدوده ی خط مشی ها حسابداری و مدیریت منطقی و قابل قبول به شمار می رود[5].

[1] – Naturally Smooth

[2] – Intentionally Being Smoothed by Management

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3].Real Smoothing

[4].Artificial Smoothing

[5].Albrecht w.d

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری