عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

1-7- تعاریف نظریه مفاهیم نظری و واژه‌های کلیدی

حسابداری مدیریت

فرآیند تشخیص، اندازه‌گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، تهیه و تفسیر، و ارائه اطلاعات مالی مورد بهره گیری  مدیریت به مقصود برنامه‌ریزی، ارزیابی و کنترل عملیات یک سازمان را حسابداری مدیریت می‌نامیم.

سرمایه فکری

سرمایه فکری نماینده مجموعه دارایی‌های ناملموسی می باشد که بعنوان دارایی‌های دانش معروف هستند این دارایی‌ها از دارایی‌های فیزیکی همچون اموال، ماشین آلات و تجهیزات یا موجودی کالا و دارایی‌های مالی همچون مطالبات، سرمایه گذاری‌ها و نقدینگی متمایز می باشد و بطور فزاینده‌ای بعنوان منبع کلیدی سازمان در استراتژی‌های رقابتی ازاهمیت و ضرورت خاصی برخوردارند (سودر نام[1]، بی‌تا).

سرمایه فکری

در جمع بندی تعاریف متعدد سرمایه فکری و اجزای آن می‌توان اظهار داشت که سرمایه فکری به سه دسته سرمایه انسانی سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری قابل تقسیم می باشد (زاهدی و همکاران 1386).

 سرمایه انسانی

سرمایه انسانی مهم‌ترین دارایی یک سازمان و منبع خلقیت و نوآوری می باشد در یک سازمان داراییهای دانشی ضمنی کارکنان یکی از حیاتی‌ترین اجزایی می باشد که بر عملکرد سازمان تأثیر بسزایی دارد (زاهدی و همکاران 1386). همچنین سرمایه انسانی ترکیبی از دانش مهارت قدرت نوآوری و توانایی افراد شرکت برای انجام وظایفشان و در بردارنده ارزش‌ها فرهنگ فلسفه شرکت می باشد.

سرمایه ساختاری

سرمایه ساختاری را ادینسون و مالون به عنوان سخت‌افزار نرم افزار پایگاه داده‌ها ساختار سازمانی حقوق انحصاری سازمان علایم تجاری و تمام توانایی‌های سازمان که حامی بهره وری کارکنان می باشد تعریف می‌کنند. سرمایه ساختاری چیزی می باشد که هنگامی که کارکنان شب به خانه می‌طریقه در شرکت باقی می‌ماندسرمایه ساختاری به چند دسته تقسیم می گردد. فرهنگ شرکت ساختار سازمانی یادگیری سازمانی فرآیند عملیاتی و سیستم اطلاعاتی (زاهدی و همکاران 1386).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه مشتری

سرمایه مشتری که به عنوان پل و کاتالیزوری در فعالیت‌های سرمایه فکری به شمار می رود. از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت می باشد. سرمایه مشتری یک غیر از اصلی و اساسی سرمایه فکری به شمار می‌رود که ارزش را در کانال‌های بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد جای داده می باشد.

[1] Sodernam

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری