عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-10 تعاریف مفهومی متغیرها

متغیرها یکی از عناصر اصلی پژوهش می­باشند. متغیر چیزی می باشد که می­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولا می تواند ارزشهای عددی متفاوتی را بپذیرد؛ پس هر چیزی که وجود داشته باشد متغیر می باشد و در واقع ویژگی­هایی می باشد که پژوهشگر آنها را نظاره، کنترل و یا دخل و تصرف می­کند. مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها، تقسیم بندی آنها به دو نوع مستقل و وابسته می باشد. این نوع طبقه بندی بدلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه­ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده می باشد (امیری،1389).

1-10-1عدم تقارن زمانی سود: معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارش گری مالی می باشد و عبارت می باشد از تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیار رفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد موجب می گردد تا واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی می باشد (کردستانی و امیر بیگی،1387).

1-10-2 هموار سازی سود: هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق می گردد که به مقصود کاهش نوسان های دوره ای سود شکل می گیرد(هپ ورث)[1].

1-10-3 دوره وصول مطالبات: میانگین روزهایی می باشد که شرکت طلب خود را از مشتریان وصول می کند.

1-10-4 دوره پرداخت بدهی ها: میانگین روزهایی می باشد که شرکت بدهی خود را پرداخت می کند.

1-10-5 دوره گردش موجودی ها: میانگین روزهایی می باشد که موجودی کالا توسط شرکت نگهداری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-10-6 دوره تبدیل وجه نقد: مدت زمانی می باشد که وجوه نقد به مصرف فرایند عملیاتی شرکت برای تولید یک قلم محصول می رسد.

1-10-7 اندازه شرکت: عبارت می باشد از لگاریتم دارایی های شرکت.

1-10-8 رشد شرکت : عبارت می باشد از نسبت  ارزش بازار به ارزش دفتری.

1-10-9 اهرم مالی: اهرم مالی نشان دهنده اندازه بهره گیری از بدهی­ها در ساختار سرمایه شرکت می باشد و این متغیر با انتخاب روش های حسابداری که بر محتوای اطلاعاتی سود مؤثر می باشد، مرتبط می باشد روش های حسابداری، با اهرم مالی مرتبط هستند، زیرا که یکی از معیار های مورد توجه اعتبار دهندگان (در ایران، بانک ها)، نسبت بدهی شرکت ها می باشد.

[1] -Hepverth

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری