ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-3 معیارهای ارزیابی محافظه کاری

محققان از سه نوع معیار ، به مقصود ارزیابی محافظه کاری بهره گیری می­کنند:

معیارهای خالص دارایی ها.

معیارهای سود و اقلام تعهدی.

معیارهای ارتباط سود و بازده­ سهام.

تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان­ها می­باشند  (واتز ،b  2003،ص288)[1].

2-5-3-1معیارهای خالص دارایی ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی­ها و بدهی­ها که خالص دارایی­ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می­کنند ، اما همه این تغییرات در حساب ها و گزارش­های مالی منعکس نمی­گردد. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تأییدپذیر نباشند، ثبت نمی گردد ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تأیید پذیری ثبت می­گردد. در نتیجه خالص دارایی­ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می­شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی­ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) بهره گیری می­کنند(همان منبع،ص288).

2-5-3-2 معیارهای سود و اقلام تعهدی

محافظه کاری بیانگر این می باشد که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تأییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی­کنند،  بلکه طی دوره­های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی می­کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، پس سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی می­کنند. این بدین معنی می باشد که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . پیش روی زیان‌هایی که درجه تأییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تأیید یکسان می باشد، درست در زمانی که به وقوع می­پیوندند، بدون در نظر داشتن اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دوره­های آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به گونه متوسط، این زیان ها در دوره­های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها می باشد، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداری­ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می­آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی به وجودمی­آورند(همان منبع،ص288).

گیولی و هاین [2](2000) چنین اظهار می­کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می­گردد . آن ها اظهار می­کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری می باشد.

شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر بهره گیری از روش های گوناگون حسابداری نیز بی­تفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک می­گردد و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل می­کند. « ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل مقصود کردن انواع ذخایر) در میان شرکت ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه­ای از وجود محافظه کاری می باشد، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در اندازه محافظه کاری در طول زمان می باشد»  (گیولی و هاین ، 2000 ، ص292).

2-5-3-3 معیارهای ارتباط سود و بازده­ سهام

قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می­دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازده­­های سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می­کند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها می باشد ، بدین ترتیب انتظار بر این می باشد که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده­های سهام، تقارن زمانی[3] داشته باشند (واتز ، b2003). باسو (1997) با بهره گیری از این مبانی معیاری را تحت عنوان « عدم تقارن زمانی سود» ، برای محافظه کاری معرفی می­کند که در قسمت بعدی به صورت کامل در مورد آن بحث خواهد گردید .

[1] – Watts, R.L2003،

[2] – Givoly and Hayn2000،

[3]– Contemporaneous

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری