ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1 مقدمه‏

در این فصل با بهره گیری از داده های جمع آوری شده ، به مطالعه ، تحلیل داده ها و تخمین الگوی معرفی شده با بهره گیری از نرم افزارEviews پرداخته می گردد و با برآورد معادله مورد نظر ، ارتباط بین متغیرها ، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . در آغاز مدل مورد مطالعه قرار می گیرد . سپس قبل از تخمین مدل لازم می باشد مانایی (پایائی) متغیرها مورد مطالعه قرار بگیرد. که در پژوهش حاضر برای تشخیص مانایی از آزمون ADF فیشر بهره گیری شده می باشد. بعد از اینکه مانایی متغیرها مورد مطالعه قرار گرفت حال نوبت آن رسیده می باشد که روش تخمین گردد. داده های این پژوهش از نوع ترکیبی می باشد. اما قبل از تخمین مدل ها لازم می باشد که روش تخمین (تلفیقی یا تابلویی)  مشخص گردد. برای این مقصود از آزمون F لیمر بهره گیری شده می باشد. برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها بیشتر از 5% باشد از روش تلفیقی بهره گیری می گردد و برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از 5% می باشد، برای تخمین مدل از روش تابلویی بهره گیری خواهد گردید. روش تابلویی خود با بهره گیری از دو مدل “اثرات تصادفی” و “اثرات ثابت” می تواند انجام گیرد. برای تعیین این که از کدام مدل بهره گیری گردد، از آزمون هاسمن بهره گیری شده می باشد  پس ازآن نتایج آزمون ها ارائه می شوند که با بهره گیری از آنها می توان به نتایج مورد نظر دست پیدا نمود و صحت و سقم فرضیات خود را آزمون نمود.

4-2آمار توصیفی

هنگامی که توده‌ای از اطلاعات کمی ‌برای پژوهش گرد آوری می گردد، آغاز سازماندهی و اختصار کردن آنها به طریقی که به صورت معنی داری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری می باشد. روش های آمار توصیفی به همین مقصود به کار برده می شوند. غالباّ مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازماندهی داده‌ها مرتب کردن داده‌ها بر اساس یک ملاک منطقی می باشد و سپس استخراج   شاخص‌های مرکزی و پراکندگی می‌باشد. در یک جمع بندی با بهره گیری مناسب از روش های آمار توصیفی می‌توان دقیقا̋ ویژگی های یک دسته از اطلاعات را بیان نمود. آمار توصیفی همیشه برای تعیین و اظهار ویژگی های اطلاعات پژوهش‌ها به کار برده می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود ارتباط معناداری هست؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود ارتباط معناداری هست؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری