عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- مقایسه یافته­ ها با پژوهش­ های پیشین

در زمینه مطالعه شکل گیری سرمایه فکری سازمان‌های دولتی و حسابداری مدیریت پژوهش­های بسیاری انجام شده می باشد، که مانند آن­ها می‌توان به پژوهش نمازی در سال 1385، پژوهش احمدزاده در سال 1387 تصریح نمود، اما در زمینه تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری در سازمان‌های دولتی کمتر کار شده می باشد، پس، پژوهش حاضر می‌تواند از این لحاظ مفید واقع گردد.

در اینجا نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش‌های مشابه سابق در همین زمینه مقایسه می گردد تا بتوان به شمایی جامع دست پیدا نمود.

تایلس وهمکاران در پژوهشی به مطالعه این موضوع پرداختن که عملکردهای حسابداری مدیریت در سطوح سرمایه فکری( انسانی ساختاری وارتباطی) به چه نحو می باشد انها با جمع آوری 119 شرکت بزرک مالزی به این نتیجه رسیدن که بالا بودن اندازه سرمایه گذاری به شرکت در سربلند خارج شدن از شرایط نامطمن اقتصادی کمک می کند بعلاوه سرمایه فکری برای بعضی از جنبه های حسابداری مدیریت اتر گذار می باشد به نحوی که این امرمنجربه بهره گیری بشتراز معیارهای مبتنی بر ارزش و ترکیب شاخص های مالی غیر مالی در تصمیم‌گیریها می گردد به بیانی دیگر نتایج پژوهش ایشان نشان میدهد که بین اندازه سرمایه‌گذاری در سطوح سرمایه فکری( انسانی ساختاری وارتباطی )بر رویه های حسابداری مدیریت وموفقیت عملکردی شرکت وتوانایی ان در عکس العمل نشان دادن به رویه های اتی تاتیر متبت می باشد از این رو در مقاله حاضر کوشش شده این پژوهش از نظر عملکردهای حسابداری مدیریت در سطوح سرمایه فکری مشابه با پژوهش حاضر می باشد و نتایج آن با نتایج این پژوهش همخوانی دارد، با این تفاوت که در آن عملکردهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

دیانتی در پژوهش خود در سال 1391، به دنبال آن بوده می باشد که تأثیر ابزارهای جدید حسابداری مدیریت در شرکت‌ها برمیزان بهره گیری سرمایه فکری را مورد مطالعه قرار دهد. نتایج این پژوهش بیانگر این می باشد که حسابداری مدیریت بر سطح تکامل سرمایه فکری شرکت‌های مورد مطالعه تأثیرگذار می باشد. به نحوی که شرکت‌های برخوردار از سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری بیشتر، شانس بالاتری نیز در حرکت به مراحل تکاملی بالاتر سرمایه فکری دارند. در ضمن از بین 3 بعد سرمایه فکری، به ترتیب سرمایه انسانی و بعد سرمایه فیزیکی و نهایت سرمایه ساختاری در دستیابی به مراحل تکامل بالاتر سرمایه فکری تأثیرگذار هستند، این پژوهش از نظر مطالعه سرمایه فکری و تأثیر آن بر حسابداری مدیریت مشابه با پژوهش حاضر می باشد و نتایج آن با نتایج این پژوهش همخوانی دارد، با این تفاوت که در آن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

مطابق با پژوهش چان گوراکسو[1] در سال2009، پژوهشی در ارتبـاط بـا فرهنـگ سازمانی و نوآوری‌های حسـابداری مـدیریت انجـام داده می باشد. در پژوهش مذکورکـه در خصـوص تأثیرات فرهنگ سازمانی درحیطـه حسـابداری مـدیریت می‌باشد، از مدل موژن بهره گیری گردیده و برطبق یافته‌های این پژوهش که به مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تایلنـد (SET) پرداختـه ارتبـاط معنـاداری میـان فرهنـگ‌های سـازمانی گونـاگون و بهره گیری از نوآوری‌های حسـابداری مـدیریت وجـود ندارد، این پژوهش از نظر مطالعه حسابداری مدیریت مشابه پژوهش حاضر می باشد، اما در آن ارتباط فرهنگ سازمانی و حسابداری مدیریت مورد بحث می باشد.

[1] Chongruksu

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری