عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

معنویت ( با S بزرگ) دارای سه بُعد می باشد:

  1. معنا: معنویت همچون مذهب شامل جستجوی معنا و هدف به شیوه ای می باشد که به وجودی مقدس یا واقعیت غایی ارتباط پیدا می کند. معمولاً این امر به این سوال که معنای زندگی چیست؟ نمی دهد بلکه غالباً موجب پاسخ به این سوال می گردد که چطور دیدگاه من در مورد وجودی مقدس یا غایی به زندگی ام معنا می بخشد؟ معنا ممکن می باشد در بر گیرنده ی اصول اخلاقی و ارزش های متعالی نیز گردد که چنین جنبه های زندگی سرچشمه گرفته از دیدگاه ها نسبت به وجودی مقدس یا واقعیت غایی می باشد.
  2. تعالی: این واژه به تجربیات فرابخشی یا وحدت بخش تصریح می کند که ارتباطی فراسوی شخصی مان را فراهم می سازد و شامل ارتباط با وجودی مقدس یا واقعیتی غایی می گردد.
  3. عشق: عشق منعکس کننده بُعد اخلاقی معنویت می باشد، بخصوص زمانی که توسط باورهای مربوط به وجودی مقدس یا واقعیتی غایی برانگیخته شده باشد. بسیاری از آموزگاران معنوی همچون دالایی لاما عشق را به مثابه جوهر معنویت می دانند. مقصود از عشق، صرفاً یک احساس نیست؛ عشق می تواند مستلزم بجای آوردن کاری باشد که بیشترین فایده را برای خود و دیگران در پی داشته باشد(عبداله زاده و همکاران، 1388: 13-14) .

 

1-2-2-2 رویکردهای مختلف در ارتباط با معنویت

ساغروانی و غیور(1388) چهار رویکرد زیر را برای معنویت تصریح کرده اند که در زیر به انها تصریح خواهیم نمود:

رویکرد درون گرا/ متافیزیکی: در این نگاه، معنویت نوعی آگاهی درونی می باشد که از هر فرد برمی خیزد. در حقیقت در این رویکرد، معنویت فراتر از ادیان ملاحظه می گردد. با اینکه تأکید این دیدگاه بر درون بشر می باشد، اساساً شامل احساس درونی فرد با کارش و با دیگران می گردد. بازگشت به معنویت حاصل یک احساس بی نظیر در هماهنگی با هدف اصلی و منحصر به فرد می باشد. آن چیز که برای بشر لازم می باشد، تحول در آگاهی در مورد خویشتن می باشد، هرچه خواسته بشر متعالی تر باشد، کوشش بیشتری برای دستیابی به آن خواهد نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان