عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نکاتی درمورد سنجش کارایی

عموما کارایی بصورت نسبت ستاده به داده تعریف می گردد. هنگامی که یک فرآیند شامل یک داده و یک ستاده می باشد، محاسبه کارایی ساده می باشد. اما هنگامی که بیش از یک داده و ستاده برای فرآیند هست (که اغلب موراد همینگونه می باشد)، نیازمند یک روش و متد برای ترکیب این داده ها و ستاده ها هستیم تا بتوانیم به یک معیار کارایی دست پیدا کنیم. در ارتباط با مساله سنجش کارایی سه مسئله هست. ازآنجا که کارایی بصورت نسبت ستاده به داده تعریف می گردد. این داده ها و ستاده ها بایستی اندازه گیری گردد.

بدلیل اینکه کارایی به یک مرز تصریح دارد، پی بردن به تمام ترکیب ستاده هایی که می توانند در یک سطح هزینه مشخص تولید شوند (یا یافتن تمام ترکیب داده هایی که سطح ستاده معینی را ارائه می کنند) مشکل می باشد. لذا نیازمند تکنیک های مدلسازی هستیم که مرزکارایی یا بهترین عملکرد را نشان دهند.

زیرا داده ها و ستاده ها در مقیاس های گوناگونی (ارزش پولی، وزنی و ( … اندازه گیری می شوند، نیازمند تکنیک های مدلسازی هستیم که نسبت به این مقیاس های اندازه گیری حساس باشند. خوشبختانه مدل های تحلیل پوششی داده ها و مرزهای تصادفی تا حد بسیار زیادی مسائل فوق را حل کرده اند. بمنظور سنجش کارایی لازم می باشد که تولید( ستاده) واقعی سازمان یا واحد تصمیم گیری با تعدادی از استانداردها یا الگوها مقایسه گردد. اگر به آن سطح استاندارد دست یافته باشیم، می گوئیم واحد یا سازمان کارا می باشد.

تابع تولید معمولا بعنوان یک استاندارد و الگو (مبنای کارایی) اقدام می کند و حداکثر ستاده حاصل شده را به ازاء داده معین مشخص می کند. یا بصورت مسئله ثانویه (دوگان) که بصورت حداقل داده لازم (حداقل هزینه) برای تولید سطح معینی از ستاده تعریف می گردد. از دیدگاه دیگر یک ارتباط خارجی بین داده و ستاده هست که باعث گردید، محققین توجه خود را از “تابع تولید” به “مرز تولید” تغییر دهند(عیسی خانی، 1381).

5-5-2 دو منظر در اندازه گیری کارایی

فارل کارایی را با توجه و تمرکز بر داده  )توجه ورودی محور) اندازه گیری نمود. یعنی به این سوال پاسخ داد که تا چه حد می توان بطور مناسب مقادیر ورودی را کاهش داد، بدون اینکه محصول تولید شده تغییر یابد. اما حالت دیگری نیز هست که بر محصول تمرکز می کند (توجه خروجی محور) و سوال می گردد تا چه حد می توان خروجی نسبی محصول را افزایش داد بدون اینکه مقدار ورودی به کار رفته تغییرکند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای