عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

دسترسی به اطلاعات تحت کنترل‌هایت‌های دولتی و خصوصی

گزارش بازرسی‌ها در مورد غده سرطانی فساد مالی، به حق کارشناسان رسانه‌ها در دسترسی به اطلاعات بستگی دارد. حق تضمین شده دسترسی به اطلاعات نیاز به پنهان کاری و روش‌های زیرزمینی برای دست یافتن به اطلاعات را از سوی روزتامه نگاران و سردبیران منتفی می کند، زیرا چنین روش‌هایی آنان را در تضاد با اصول قانونی و اخلاقی قرار می دهد.

رازداری منابع مورد بهره گیری از روزنامه نگاران، در نظام‌های حقوقی کشورهای عضو متفاوت می باشد. افشای فساد مالی از سوی رسانه‌ها، اغلب به اطلاعاتی بستگی دارد که طرف‌های ثالث به شرط افشا نشدن نام آنان در بازرسی‌ها، ارسال می کنند. بایستی به‌این پتانسیل برای متناسب سازی سطح حفاظت از منابع حول یک مجموعه و تضمین‌های حداقل، توجه گردد. «سوت زنی» نیز در این موضوع بی ارتباط نیست. (رهبر، 1381)

1-1-1-1-                               مدیریت رسانه و تأثیر آن براعتماد

بین موفقیت یک سازمان و اعتماد ارتباط ی مستقیمی هست و لزوم تحقق اعتماد در سازمان امری مهم می باشد. «بین اعتمادآفرینی و موفقیت سازمان ارتباط عینی هست و این ارتباط برای مدیران استراتژیست اصل مهم و راهبردی تلقی می گردد. یک سازمان و نهاد بازرسی بدون اعتماد دستگاه‌های مورد بازرسی چگونه می تواند موفق باشد؟ اگر مدیریت شهری می خواهد از مشارکت بهره مند گردد و شهروندان را به همکاران خود تبدیل سازد، بایستی اعتماد اصیل شهروندان را ایجاد کند». (قراملکی، درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای)

دکتر قراملکی در جای دیگری پای را از این بیشتر نهاده و علل بسیاری از ناکامی‌های سازمانی را نبود اعتماد عنوان می کند: امروزه بنگاه‌ها و سازمانهای ما بیشترین صدمه را از فقدان این عناصر مهم پذیرفته اند: از دست دادن اعتماد عمومی به دلیل فقدان قابلیت پیش بینی برای محیط. پلیس به اعتماد و مشارکت مردم سخت محتاج می باشد اما آن را تنها در پرتو پیش بینی پذیری خود به دست می آورد، پلیس، نه به عنوان افراد حقیقی بلکه به عنوان یک سازمان و شخصیت حقوقی بایستی به گونه‌ای باشد که برای مردم پیش بینی پذیر گردد. و کسی از ارتباط و مراجعه به آن در تشویش و ناامنی قرار نگیرد.

یکی از توقعات مهم ارباب رجوع از سازمان‌ها، پیش بینی پذیری آنهاست. وقتی به عنوان یک شهروند به شهرداری و یا هر سازمان در بخش خدمات عمومی مراجعه می کنیم، انتظار داریم که آنها را پیش بینی پذیر بیابیم. بلاتکلیفی ناشی از پیش بینی ناپذیری سازمان بیشترین صدمه را به حقوق ارباب رجوع می زند. ( قراملکی، درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای، ص81)

پس از اظهار اهمیت اعتماد در سازمان، جهت روشن شدن زوایا و ابعاد اعتماد به مطالعه لغوی و ابعاد آن پرداخته پرداخته شده می باشد.

تعریف اعتماد

اعتماد (Trust) در لغت به معنای تکیه کردن، واگذاشتن کاری به کسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتماد می باشد (معین، فرهنگ فارسی). این واژه در متون جامعه شناسی معمولا به صورت زیر تعریف می گردد:

اعتماد «باوری قوی به اعتبار، صداقت و توان یک فرد، انتظاری مطمئن و اتکا به یک ادعا یا اظهارنظر، بدون آزمون کردن آن می باشد»(Lyon، 2002) در جای دیگر آمده که اعتماد عبارت می باشد از اطمینان به دیگران با وجود امکان فرصت طلبی، عدم قطعیت و مخاطره آمیز بودن آنان (Misztal،2006) اعتماد نوعی شرط بندی در مورد کنش‌هایی می باشد که دیگران در آینده انجام خواهند داد (Sztopmpka، 1999)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی