عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

خاطر نشان می گردد که در این پژوهش با در نظر داشتن مقاله یانگ و همکاران[1] در انتخاب شعب بانک از فرآیند نمونه گیری بهره گیری نمی گردد بلکه با در نظر داشتن شرط اصلی در مدل DEA، یعنی همگن بودن شعب انتخابی، از بین شعبه های بانک موردنظر شعبه هایی که از لحاظ دو خصوصیت نزدیک بودن به هم و اهمیت ارتقاء عملکردشان برای بانک انتخاب می شوند(Yang, et al, 2010).

5-5-1روش کلی پژوهش

در پژوهش حاضر از رویکرد سه مرحله ای [2]DEA فراید و همکاران[3] بهره گیری شده می باشد. یک سری تعدیلاتی بر تاثیر اثرات محیطی و اختلال آماری بر شعبه های بانک نمونه صورت گرفته می گیرد تا اثربخشی مدیریتی واقعی شعبه ها را بسنجد. در این پژوهش به دلیل اینکه هدف، سنجش کارایی مدیریت شعب بانک می باشد از روش تحلیل پوششی داده ها سه مرحله ای بهره گیری می گردد که نسبت به دیگر روش ها تا حد بیشتری منعکس کننده اثربخشی مدیریتی می باشد.

روش تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای: در آغاز با بهره گیری از ورودی و خروجی های انتخاب شده کارایی شعب را بدست می آوریم و در مرحله دوم به دلیل تاثیرات مختلف محیطی و اختلالات آماری که ممکن می باشد بر اثربخشی تولید تاثیر بگذارد نیاز می باشد ورودی های مرحله اول را با بهره گیری از مدل SFA تعدیل نمود تا عوامل غیر قابل کنترل را تعدیل کند و در مرحله سوم این روش لازم می باشد کارایی مدیریت را با بهره گیری از ورودی های تعدیل شده که از روش دوم بدست می آید و خروجی های مرحله اول بدست می آوریم. و در نهایت بدلیل بهره گیری از داده های مقطعی برای سنجش اثربخشی نیاز می باشد که از شاخص بهره وری مالم کوئیست بهره گیری گردد.

مرحله اول: کارایی فنی[4] و متغیرهای کمی درون داده کل ,واحد تصمیم گیری[5] ها در ارتباط با متغیرهای درون داده و برون داده اصلی مورد محاسبه قرار گرفته بودند. مدل DEA سنتی برای واحد تصمیم گیرنده k ام را می توان به صورت زیر نوشت:

 

که   برون داده نوع r، واحد تصمیم گیرنده k ام می باشد؛  نوع i ام درون داده DMU، k ام ؛   متغیر کمکی نوع برون داده r ام  از DMU k ام می باشد؛ ، متغیر کمکی نوع برون داده r ام  از DMU k ام می باشد؛  یک رقم مثبت حداقلی می باشد که تصریح دارد نباید هیچ عاملی را صرف نظر کرد؛ و ، TE نسبی می باشد. در مورد واحدهای اثربخش، مقدار اثربخشی  آن ها 1 و  می باشد که سرحد اثربخشی را می سازد.

مرحله دوم: متغیرهای کمکی در مرحله نخست مطابق درون داده های اصلی ادغام و تعدیل می گردند. اگر مدل DEA به عنوان یک مدل جهت گیری درون داده تنظیم گردد؛ فرض بر این می باشد که هر دو شرکت با همان سرحد تولیدی روبرو هستند و همان سطح فنی را در تولید دارند، پس عدم اثربخشی بانک ها به دلیل تفاوت در تکنیک های مدیریتی و تخصیص منابع هستند. به هر جهت، سایر عواملی که بر اثربخشی تولید بانک تاثیر می گذارند نیازمند چنین عناصر غیر قابل کنترلی همانند نوسان اقتصادی، بلایای طبیعی و تصادفات هستند. پس تاثیرات مختلف محیطی و اختلال آماری ممکن می باشد بر اثربخشی تولید تاثیر بگذارد. در این مرحله، می توان تحلیل رگرسیون را با رویکرد سرحدی احتمالی به انجام رساند تا عوامل غیر قابل کنترل را تعدیل نمود؛ یعنی متغیر کمکی درون داده ارقام،  متغیر مستقل در مدل رگرسیون SFA می باشد. متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون SFA عناصر متغیرهای محیطی قابل نظاره t ،  هستند. N جداگانه مدل رگرسیون SFA در مرحله 2 را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

 

 

N شرکت و I درون داده وجود دارند؛ که  سرحد کمکی محتمل قطعی می باشد؛  بردار پارامتر عامل محیطی جهت برآورد می باشد؛ خطای مرکب ، باقیمانده می باشد؛  و  مستقل از هم هستند؛  اختلال آماری می باشد؛ و  به عدم کارایی و اثربخشی مدیریتی تصریح دارد.

با در نظر داشتن نتایج SFA، متغیر درون داده هر شعبه با همان شرایط محیطی و اختلال آماری به تعدیل درآمده اند. تعدیل معادله را می توان به صورت زیر نوشت:

n

 

که  مقدار تعدیلی کمیت درون داده نظاره شده  می باشد. اولین کروشه تعدیل همه شعبه ها به یک وضعیت محیط عملکردی معمول را نشان می دهد. دومین کروشه جهت تعدیل اختلال آماری همه شعبه ها در همان شرایط می باشد. به هنگامی که عوامل محیطی و اختلال آماری یکسان هستند؛ ناکارایی مدیریتی، آخرین عامل را می سازد.

مرحله سوم: اثربخشی شعبه های مورد نظر مجددا مطابق DEA سنتی با درون داده تعدیلی   در مرحله دوم و بازده اصلی مرحله نخست، مورد سنجش قرار گرفته می باشد. نتیجه یک عامل مدیریتی صرف می باشد که به هنگامی که عوامل محیطی و اختلال آماری از بین رفتند؛ پدیدار می گردد.  پس اثربخشی به دست آمده در مرحله سوم DEA اصلاحی، تا حد بیشتری منعکس کننده اثربخشی مدیریتی می باشد.

در تحلیل اثربخشی بالا، داده های مقطعی جهت سنجش اثربخشی نسبی DMU ها به کار گرفته شده اند. داده ها تنها می توانند اثربخشی ایستا در نقطه زمانی واحد را مورد تحلیل قرار دهند. پس مطالعه حاضر جهت مقایسه اثربخشی چند دوره ای از رویکرد شاخص بهره وری Malmquist (MPI) بهره گیری می نماید تا اثربخشی عملکردی و تغییر بهره وری شعبه های بانک طی یک یا دو دوره سالیانه را مورد تحلیل قرار دهد.

فیرو همکاران(1994)[6] شاخص رشد بهره وری عامل کل[7]  که در آغاز توسط کیوز، کریستنسن و دیورت(1982) تعریف شدند؛ را جهت محاسبه تابع فاصله از طریق رویکرد DEA و به دست آوردن MPI به کار گرفتند. شاخص TFP را می توان به تغییر TE (TEC) و تغییر تکنولوژی(TC) تجزیه نمود. TEC تحت فرضیه بازده به مقیاس ثابت، TE می باشد. اگر مجموعه احتمالی تولید به [8]VRS ها بسط داده گردد؛ سپس تغییر در TE مربوط به VRS یعنی TEC خالص (PTEC) و  تغییر SE (SEC) را می توان به دست آورد.

مطالعه حاضر جهت سنجش TEC، TC و TFP از MPI ( تحت فرضیه بازده به مقیاس ثابت) تعریفی توسط فیر و همکارانش بهره گیری می نماید که به صورت زیر می باشد:

[1]. Yang, Wong, Liu, Steuer

[2] .Data Envelopment Analysis

[3].Fried et al(2002)

[4] .Technical Efficiency

[5] .Decision Making Unit

[6] .Fare, Grosskopf, Norris, and Zhang(1994)

[7] .Total Factor Productivity(TFP)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[8].Variable return to scale

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای