عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2انواع الگوهای اصلی تحلیل پوششی داده ها

اگرچه تعداد مدلهای تحلیل پوششی داده ها روز به روز افزایش یافته و جنبه تخصصی پیدا می کند، اما مبنای همه ی آنها، تعدادی مدل های اصلی می باشد که توسط بنیانگذاران این روش علمی، طراحی و تبین گردیده می باشد. در این قسمت به تشریح بعضی از این مدلهای اصلی پرداخته می گردد(مهرگان، 1385).

1-10-2مدل مضربی CCR[1] ورودی محور

همانطور که گفته گردید به گونه کلی مدلهای تحلیل پوششی داده ها به دو گروه ورودی محور و خروجی محور تقسیم می شوند. این مدل در آغاز توسط چارنز، کوپر و رودز در سال 1978 پیشنهاد گردید و نام آن از حرف اول اسامی پیشنهاد دهندگان گرفته شده می باشد که بیشتر به CCR معروف می باشد. برای تبدیل مدل نسبت CCR به یک مدل برنامه ریزی خطی، به روشی که توسط چارنز و کوپر به کار گزفته می گردد، تصریح می کنیم. در این روش استدلال بر آنست که برای حداکثر کردن مقدار یک عبارت کسری، کافی می باشد که مخرج کسر، معادل یک عدد ثابت در نظر گرفته شده و صورت کسر حداکثر گردد. بر این اساس مخرج کسر را معادل یک قرار داده و مدل 1-2 بصورت زیر بدست می آید. این مدل را فرم مضربی می نامند(مهرگان، 1385).

 

در این مدل، کارایی هر کدام از n واحد تصمیم گیرنده با حل یک مدل برنامه ریزی خطی محاسبه می گردد. بعد از بدست آوردن جواب بهینه، کارایی هر DMU، با در نظر داشتن شرایط زیر مشخص می گردد:

  • اگر ، و  باشد؛ DMU مورد نظر از لحاظ مدل CCR کارا می باشد.
  • اگر این طور نباشد واحد مورد نظر ناکاراست. پس ناکارایی در مدل CCR یعنی اینکه یا و یا اینکه  باشد؛ حداقل یک عامل از  و  برای جواب بهینه برابر صفر باشد.

[1].Multiptier Model

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای